https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

http://8jy5v4.freyagirl.com

http://005kiv.far4cars.com

http://uiu4qo.cpalginet.com

http://8ammhr.paismx.com

http://2mi0a5.gonelsteve.com

http://da3mhi.ncebhyy.com

http://0iw9f9.2688touzi.com

http://3hxax9.hy123.net

http://zake4j.shuttergut.com

http://mhwvsc.herb6.com

新华网 正文
沈阳首次原文公布日本侵华2168页档案罪证
2018-10-20 15:34:50 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  新华社沈阳9月22日电(记者石庆伟、于也童)沈阳市档案馆近日完成“九一八事变档案资料保护与开发”“皇姑屯事件档案资料保护与开发”两项档案史料工程,首次以原文形式公布了239卷涉及日本侵华的部分馆藏档案,共590件、2168页,汇集于最新出版的《九一八事变前日本在奉天的侵略活动档案汇编》一书。

  这批档案真实记录了九一八事变前,日本在沈阳地区的各项侵略活动,如频繁举行军事演习、杀戮欺压无辜百姓、强占土地矿产资源、非法设置警察机构等各类侵犯破坏中国主权等恶行,再次以铁一般的事实证实了日本侵华罪行蓄谋已久。

  据沈阳市档案馆编研处处长王梓熠介绍,这590件、2168页档案是从馆藏的8万余卷原始档案材料中筛选出来的,时间跨度从1911年至1931年10月,分为侵犯主权、情报收集、经济掠夺、军事侵略和杀戮欺压等5个专题。这批档案显示,日本对中国东北侵略早在九一八事变前就已开始,且渗透到政治、经济、军事、文化等各方面,为其发动大规模侵华战争做了充分准备。

  据档案记录,从1911年至1931年九一八事变前,日本在中国东北的军事演习从未间断,计有上百次之多,且越邻近九一八事变演习越密集,演习时间从白天到夜间,演习地点遍布沈阳境内各地区,专门有实弹演习、防寒演习及包围进攻沈阳的演习,档案中还附有手绘的演习地图。档案中还记载了日方用洋油、石灰水等将沈阳居民灌死,为强占新民县的5000多亩土地,拘捕三名村民,并当场开枪致1名村民死亡、3人受伤等事件。

  “这批馆藏档案的公开,为相关历史事件研究提供了珍贵素材,极具史料价值。”中国近现代史史料学会副会长王建学告诉记者。

  沈阳市档案馆近日还出版了《皇姑屯事件档案资料图集》,刊载采用了200余件(幅)具有较高史料价值的珍贵档案和历史照片,辅以文字,清晰地展示了皇姑屯事件全过程。编辑过程中,特别强化对馆藏历史档案资料的挖掘及对相关史料的社会征集工作,很多照片是首次发现并披露的。

+1
【纠错】 责任编辑: 成岚
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010020020130000000000000011199511299589401
枯饼巷 梨乡苑 北江区 深圳市保税区 工业大
仙地 黄埔云樯 杨记椒麻鸡 兰木乡 圳口乡
动漫加盟 清真早点加盟 早点小吃加盟网 加盟特色早点 早点小吃加盟排行榜
早餐亭加盟 早餐项目加盟 上海早点加盟 便民早点加盟 天津早点小吃培训加盟
清美早餐加盟 新尚早餐加盟 广式早餐加盟 广式早餐加盟 哪家早点加盟好
雄州早餐加盟 早餐店加盟哪家好 广式早点加盟 特许加盟 早点来加盟