https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

http://fdoeql.loftsms.com

http://rup5fb.ryujry.com

http://3julpv.xxkmst.com

http://vjp7dr.ynieb.com

http://03iizx.tgltour.com

http://4f7wuq.ukdndb.com

http://bpad3y.ncebhyy.com

http://1cikg5.itmcall.com

http://f4jfoj.hbstbp.com

http://4zdg35.typaint.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

广州互联网法院揭牌成立 诉讼各环节在线完成

http://www-gd-chinanews-com.youstfu.com    2018-10-21 23:01     来源:中国新闻网
广州互联网法院揭牌成立诉讼各环节在线完成
    广州互联网法院28日揭牌成立。 钟欣 摄

  中新网广州9月28日电 (记者 许青青)28日,广州互联网法院在位于海珠区琶洲互联网创新集聚区的环球贸易中心52层揭牌成立。将对广州市辖区内11类一审案件进行集中管辖,包括网络购物纠纷、网上借款纠纷、网上侵权纠纷等。

  据悉,广州互联网法院是广东首个挂牌成立的互联网法院,也是继杭州互联网法院、北京互联网法院成立后,全国挂牌成立的第三家互联网法院。广州的网络普及率、电商交易规模均居全国前列,而海珠区琶洲是广州互联网创新集聚区,2015年以来,汇聚了腾讯、阿里、复星、小米、科大讯飞等众多互联网行业翘楚。

广州互联网法院法庭。 钟欣 摄
广州互联网法院法庭。 钟欣 摄

  记者了解到,不同于传统法庭的设置,广州互联网法院的网络庭审法庭内没有原、被告席,也没有旁听位。运用大数据、云计算、物联网和司法人工智能等新技术等,使得诉讼各环节均可在线完成。

  获任命的10名员额法官中有9人来自基层法院,6名“80后”、4名为“70后”,平均年龄36岁,均为本科及以上学历,法学功底扎实,多名法官在香港大学、澳门大学等境外法学名校深造。

  广州互联网法院将集中管辖广州市辖区内应当由基层人民法院受理的11类互联网案件,包括:通过电子商务平台签订或者履行网络购物合同而产生的纠纷;签订、履行行为均在互联网上完成的网络服务合同纠纷;签订、履行行为均在互联网上完成的金融借款合同纠纷、小额借款合同纠纷;在互联网上首次发表作品的著作权或者邻接权权属纠纷;在互联网上侵害在线发表或者传播作品的著作权或者邻接权而产生的纠纷;互联网域名权属、侵权及合同纠纷;在互联网上侵害他人人身权、财产权等民事权益而产生的纠纷;通过电子商务平台购买的产品,因存在产品缺陷,侵害他人人身、财产权益而产生的产品责任纠纷;检察机关提起的互联网公益诉讼案件;因行政机关作出互联网信息服务管理、互联网商品交易及有关服务管理等行政行为而产生的行政纠纷;上级法院指定管辖的其他互联网民事、行政案件。

  对广州互联网法院作出的判决、裁定提起上诉或抗诉的案件,分别由广州市中级人民法院法院和广州知识产权法院受理。

  揭牌仪式上,广州互联网法院党组书记、院长张春和表示,广州互联网法院将坚持法治思维和互联网思维,积极探索完善符合互联网规律的新型技术平台、新型诉讼规则、新型裁判规则、新型治理规则,使广州互联网法院成为维护网络安全、化解涉网纠纷、服务保障互联网经济发展、推进国家治理体系和治理能力现代化。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
东风桥南 横冈 瑶族 菱溪小学 习水县
三叉街 甘溪口 小黑山 乐园庄 安固北路口
杨国福麻辣烫加盟费 绿色早餐加盟 加盟早点车 哪里有早点加盟 饮料店加盟
早餐包子加盟 早点来加盟店 杨国福麻辣烫加盟费 早餐行业加盟 早点快餐加盟店
早餐亭加盟 杨国福麻辣烫加盟费 早点加盟店排行榜 早点面条加盟 早餐配送加盟
早点小吃店加盟 健康早餐加盟 早点面条加盟 品牌早餐店加盟 早餐连锁店