https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

http://zdznrv.jzytour.com

http://j7tx77.lzrkjs.com

http://lp7tn3.ujia88.com

http://fbx77x.dushisuanlafen.cn

http://tn7l9n.jwanjin.com

http://dxjxrb.2688touzi.com

http://dhlzdr.ntdjgm.com

http://dhbbfr.hbstbp.com

http://9thpzv.magnetsh.com

http://3z7nrd.thealtrove.com

新华网首页 时政 国际 财经 高层 理论 论坛 思客 信息化 房产 军事 港澳 台湾 图片 视频 娱乐 时尚 体育 汽车 科技 食品
食品
首页 时政 视频 论坛 博客 微博
三 农

食品播报

聚 焦Focus

中国奶业,加快转型升级

党的十八大以来,我国奶业加快转变发展方式,加快转型升级。奶源基地建设进一步加强,奶牛养殖竞争力逐步提高;生产全程管控进一步强化,生鲜乳质量安全水平不断提高;养殖加工一体化推进提速,利益联结机制日益完善;乳品消费引导力度增大,国产优质品牌正在深入人心。2017年,全国奶类产量达到3655.2万吨,居世界第三位。

+
 • 热点
 • 美食
 • 酒业
 • 乳品
 • 饮料
 • 保健品
 • 零食
 • 母婴
 • 商讯
 • 上周食用农产品价格涨幅趋缓 生产资料价格延续涨势

  据商务部监测,上周(9月17日至23日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.9%,生产资料市场价格上涨0.5%。

  2018-10-22
 • 防癌抗癌”“预防老年痴呆” 保健食品这样宣传都是“坑”

  保健食品历来属于虚假宣传“重灾区”,国家市场监管总局昨日发布提示称:如果看到有保健食品的宣传口号和产品介绍说“防癌抗癌”“预防老年痴呆”“提高学习专注力”“根治黄褐斑”……别犹豫,坚决不买,赶紧投诉!

  2018-10-22
 • 北京江苏两地严查假冒阳澄湖大闸蟹

  北京江苏两地严查假冒阳澄湖大闸蟹,北京一售假商户被关停;苏州多个水产市场查获4万余假蟹扣;专家建议官方防伪蟹扣应有法可依。

  2018-10-22
 • 10月1日起食品“QS”标志将改用“SC”有何区别?

  国庆将至,家家户户少不了“买买买”。不过,如果您今年10月1日后去超市、商场等购买食品,一定要看清这个标志——“SC”加14位阿拉伯数字。这是《食品生产许可管理办法》规定的新的食品生产许可证编号,而原先的食品“QS”标志已取消。

  2018-10-22
 • 中国奶业,加快转型升级

   殷切的希望,郑重的嘱托。2018-10-22,习近平总书记在视察河北张家口市察北管理区时强调,我国是乳业生产和消费大国,要下决心把乳业做强做优,生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品,打造出具有国际竞争力的乳业产业,培育出具有世界知名度的乳业品牌。

  2018-10-22
 • “大数据+智慧法库”创新农村电商

  优厚的自然条件赋予法库优良的农产品,但是优质却没能优价,这成为法库农业发展的一个隐痛。怎样让好产品卖出好价钱?发展农村电商是法库的不二选择,通过政府引导搭平台,企业运行做培育,农村电商发展的“法库模式”已经形成。

  2018-10-22
 • 老字号玩跨界也要“物美价廉”

  大白兔奶糖味润唇膏日前正式开售,受到消费者的追捧。这款售价78元两支的润唇膏在开售后不到2分钟,就被“秒光”下架。“守得住经典,当得了网红”,不少网友这样评论道。

  2018-10-22
 • 食品安全违法举报实行首问负责

  昨天,市十五届人大常委会第七次会议对《北京市小型食品业生产经营规定(草案)》进行二审。二审稿强化了政府服务的内容,拟规定区政府为食品摊贩提供必要的基础设施和配套服务,以改善小型食品业生产经营环境。

  2018-10-22
 • 中秋节后月饼别急着下架

  9月24日是中秋节,各大超市的月饼迎来了“最后的降价疯狂”,“买一送一”“买一送二”之类促销比比皆是,有些精明的商家还推出了“购物满××元送一盒月饼”活动。笔者注意到,中秋节过后,超市里一盒月饼都看不到了。

  2018-10-22
 • 举报小型食品业违法拟予奖励

  举报小型食品业违法拟予奖励 。接到举报的政府部门实行首问责任制,调查结果应及时反馈,举报属实应予以奖励。

  2018-10-22
 • 当食品行业遇见《电子商务法》 网络食品行业迎来规范发展

  作为电商领域首部综合性法律,《电子商务法》关系到千千万万的电商和消费者,更与蓬勃发展的网络食品行业息息相关。专家表示,《电子商务法》的实施,使国家在相关顶层设计方面有了明确的法律文本,意味着网络食品行业秩序的正式建立,这将进一步促进网络食品行业规范化发展。

  2018-10-22
 • 德国极地试种蔬菜获得成功

  在德国北极科考营地,研究人员试种西红柿、黄瓜、大头菜等多种蔬菜获得成功。目前营地已收获了183公斤新鲜蔬菜,包括29公斤西红柿、1.6公斤黄瓜。这项试验不仅可以部分解决漫长冬天营地工作人员对新鲜蔬菜的需求,也给在非洲沙漠中种植蔬菜,或未来人类在火星上生存带来启发。

  2018-10-22
 • 丰收的节日红红火火

  在刚刚过去的中国农民丰收节,各地通过举办一系列富有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动,大大丰富了农民的业余文化生活。同时,更广大的群体能够以节日为媒,释放情感、传承文化,获得农耕文化的精神熏陶。

  2018-10-22
 • 假冒产品缘何成了“打不死的小强”

  苏州市阳澄湖还未开湖捕蟹,但市场上已开始售卖贴牌的“阳澄湖大闸蟹”;真正的“五常大米”年产量仅65万吨,但全国市场上标售的“五常大米”却有1000万吨之多;除了农产品,一些知名数码、家电、服装、化妆品等工业产品也同样深受假冒问题困扰,调查显示,服装鞋包和化妆品占网购假货的5成,家电和数码产品占网购假货的近3成……

  2018-10-22
 • “假冒阳澄湖大闸蟹”横行 商超难逃其责

  从原产地造假到销售端售假,正宗阳澄湖大闸蟹已是“百中难挑一真”,这不仅损害了消费者权益,对阳澄湖大闸蟹等特色名优商品,也是致命伤害。

  2018-10-22
 • 海底捞上市 张勇夫妇身家达561亿

  依靠1年1亿人次的顾客流量,海底捞终于上市了。9月26日,海底捞在港交所敲锣,正式挂牌。根据公告,海底捞把香港IPO发行价定在每股17.80港元,发售股份4.245亿股,每手1000股,入场费17979.37港元,让海底捞成为香港历来入场费最高新股。

  2018-10-22
 • 吃螃蟹那些禁忌 有几个是真的?

  中秋到国庆,是吃螃蟹的最好季节。在节日之前,人们也都会互赠礼物,其中最受欢迎的礼物之一,就是螃蟹和螃蟹券。不过,吃螃蟹也是一个有点麻烦的事情。倒不是因为食蟹程序复杂、技术性强,而是因为各种传说,各种禁忌。

  2018-10-22
 • 喝咖啡是否影响健康?不致癌但增加骨质疏松风险

  为帮助公众更好地认识并科学合理地选择咖啡,近日,科信食品与营养信息交流中心、中国疾病预防控制中心营养与健康所、中华预防医学会健康传播分会、中华预防医学会食品卫生分会、中国食品科学技术学会食品营养与健康分会五家机构对国内外相关研究进行了梳理,发布《咖啡与健康的相关科学共识》。

  2018-10-22
 • 大豆种业:挑战与机遇并存

  如今我国大豆种业现状如何?产业化过程中有哪些阻力,突破口在哪?

  2018-10-22
 • 云南广南举办“新米长街宴”庆丰收

   9月21日,游客在“新米长街宴”上品尝美食。当日,云南省广南县举办“新米长街宴”,用稻米制作各类特色小吃摆成长街宴,供游客尝新。云南省广南县自古以种稻米闻名,其境内八宝镇所产的稻米曾经被列为皇粮上贡。中新社记者 任东 摄

  2018-10-22
 • 贵州大方对江镇果农喜迎圣女果丰收

   9月21日,贵州大方对江镇,一名果农展示成熟的圣女果,喜笑颜开。贵州省大方县对江镇安兴村976个圣女果种植大棚迎来采摘季,果农在果园内采摘、分拣圣女果,供市场所需,一派繁忙景象。中新社记者 贺俊怡 摄

  2018-10-22
 • 阳澄湖大闸蟹长个价未涨 出口物流提速

  (黄莹)中国苏州阳澄湖大闸蟹开捕节21日在“阳澄湖大闸蟹之乡”昆山巴城举行。“一蟹上桌百味淡”,阳澄湖大闸蟹以青背、白肚、金爪、黄毛、蟹黄肥厚、滋味鲜美而享誉海内外,每到食蟹季,更是供不应求。

  2018-10-22
 • 探访杭州土灶月饼 手工烤制传承百年

  浙江杭州一家百年传承的“土灶月饼”作坊开始启炉了,该作坊是以手工制作、土灶烤制,已成为当地民众独特的“中秋记忆”。

  2018-10-22
 • 外国留学生的中秋节:自制月饼感受“中国味道”

  按扁面团、揉搓莲蓉蛋黄馅团、在模具中定型……来自哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国家的20多名留学生们在饮食服务中心师傅的指导下,按照步骤有模有样制作起来。

  2018-10-22
 • 月圆情浓好“食”光 月饼你真的吃对了吗?

  本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋、中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红专家团队进行科学性把关。

  2018-10-22
 • 阳澄湖昨天开湖 电商巨头抢当主角

  由于今年春夏气候较适宜大闸蟹生长,加上阳澄湖的水质持续得到优化,因此今年的大闸蟹长势良好,个头较往年略大。根据9月19日抽检数据分析,河蟹的平均规格为3.56两/只,其中雄蟹3.94两/只、雌蟹3.17两/只,与去年同期相比雄蟹增长4.8%,雌蟹增长8.6%。

  2018-10-22
 • 泸州老窖林锋:深化两岸合作 共谋高质量发展

  9月20日,由新华通讯社与台湾旺旺中时媒体集团支持指导,新华网与台湾《工商时报》共同主办的2018两岸新经济论坛在京举办。泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理林锋在论坛中发表了主旨演讲。他表示,中国白酒作为中华文化的精粹、传统产业的代表,应扛起振兴民族品牌的大旗,担当中华文化走出国门、拥抱世界的使命。泸州老窖希望与两岸朋友一起,携手并进,共谋高质量发展。

  2018-10-22
 • 莲蓉月饼独得湖南人恩宠 被列为最爱月饼口味榜首

  鲍鱼口味、小龙虾口味、台湾卤肉口味……每年中秋节,总有些奇葩口味的月饼来抢戏。被调侃多年后,五仁月饼也呈现出复兴的态势,拿下河北、山东、新疆、宁夏四省份销量冠军。

  2018-10-22
 • 北京:中秋临近 月饼热销

  图为9月19日北京一家超市的苏州稻香村月饼销售专区,消费者正在选购中秋月饼。赵晶 摄 经济日报-中国经济网北京9月20日讯(记者 赵晶)中秋节临近,月饼销售也进入旺季。据介绍,今年月饼销售主打平价实惠,包装简约、制作精美的月饼更加受到大众消费者的青睐。

  2018-10-22
 • 探访徽州传统月饼作坊:手工传承 香飘四方

  (余皓)中秋到,吃月饼。2018年7月,程贵生一家成功地将徽式月饼申请为县级非物质文化遗产,由于坚持手工制作,每逢中秋,这些富有徽州乡味的月饼都供不应求。

  2018-10-22
 • 探访徽州传统月饼作坊:手工传承 香飘四方

   中秋到,吃月饼。在中国人的习惯中,月饼是中秋节必不可少的糕点。临近佳节,记者来到安徽省休宁县万安老街的一家糕点作坊,徽式的老宅院里,师傅们忙碌地和面、包饼、压制、烘烤……一块块泛着金黄油光的月饼散发着诱人的香气。

  2018-10-22
 • 《一图了解“三减三健”》之“三健”篇

  【编者按】调查显示,近年来与生活方式密切相关的慢性病已成为中国居民的主要死亡原因,高血压、高血糖、高血脂等慢性病成为健康的头号公敌,因此改变不良生活习惯就成为保护健康的关键要素。

  2018-10-22
 • 婴幼儿配方羊奶粉市场将超百亿元 产业规模快速扩大

  记者马洪超报道:9月19日,中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心在北京发布了《中国羊奶粉产业发展研究》报告。数据显示,2014年羊奶粉进口量为388.94吨;2015年进口羊奶粉逐渐打开国内市场,全年进口量为4296.83吨,是2014年的11倍;2016年羊奶粉进口量再次翻番,达8651.77吨。

  2018-10-22
 • “味道战争”变成营销创意比拼 网红月饼背后存复杂利益链

  今年的“月饼大战”已经打响,与以往的面点企业、酒店企业争抢月饼市场不同,“朋友圈私房自制月饼”“跨界月饼”纷纷加入战局。

  2018-10-22
 • 阳澄湖大闸蟹今日开捕! 教你一招辨别冒牌货

  又到了一年秋高蟹肥季,也到了中秋节“送礼就送大闸蟹”的日子。21日,阳澄湖大闸蟹正式开捕!第一批大闸蟹当日便可爬上很多城市人们的餐桌。

  2018-10-22
 • 迎驾贡酒倪永培:生态酿酒为中国白酒走向世界提供方向

  9月20日,由新华通讯社与台湾旺旺中时媒体集团共同指导,新华网与台湾《工商时报》共同主办的2018两岸新经济论坛在北京举行。会上,谈及酒业发展,安徽迎驾贡酒股份有限公司董事长倪永培表示,生态酿酒倡导绿色健康发展理念,不断促进产业升级和科技进步,生态酿酒不但顺应了新时代消费升级趋势,更为中国白酒走向世界提供了方向。

  2018-10-22
 • 康师傅CEO韦俊贤:大陆巨大市场机遇成就民族企业发展壮大

   新华网北京9月20日电(胡可璐)由新华通讯社与台湾旺旺中时媒体集团共同指导,新华网与台湾《工商时报》共同主办的2018两岸新经济论坛20日在京举行。论坛以“新时代两岸经贸合作新机遇”为主题,吸引两岸百余位知名企业家及财经专家与会。

  2018-10-22
 • 新式月饼驾到,想不想试试?

  广州丽思卡尔顿酒店的迷你流心奶黄月饼,奶香郁郁甜绵悠长;星巴克今年也有两款奶黄月饼备受关注。桂花软心芝士提拉米苏月饼将桂花、西式的芝士与提拉米苏碰撞,大红袍玫瑰赤豆沙月饼则是茶叶、花和月饼的相遇。

  2018-10-22
 • “高颜值”冰皮月饼霉菌超标!或因储运不当造成

  实际上,冰皮月饼的冰皮不是冰,也不是冰淇淋月饼。它的制作原料区别于传统月饼,是用熟糯米粉作皮,莲蓉、豆沙等作馅料,外观呈白色。另外,冰皮月饼需要保存在冷冻箱,售卖时保存在冷藏柜里。

  2018-10-22
 • 陕西严查酒类食品安全 查处违法违规生产经营者1356家

  记者今日从陕西省食品药品监管局获悉,该局开展为期4个月的严厉打击酒类食品违法行为专项稽查行动取得明显成效,全省食药监系统共检查酒类食品生产经营者12813家,查处违法违规生产经营者1356家,捣毁制假售假窝点4家,取缔酒类小作坊9家。

  2018-10-22

地方监管

粤海警现场查扣走私冻品357吨

近日,广东海警一支队在珠江口海域成功破获一起涉嫌走私冻品案,现场查获套牌货船1艘,涉嫌走私冻品357吨。

人 物

农业农村部张红宇:粮食是大国重器

为了确保粮食作为大国重器的地位,一定要严格保护耕地,18亿亩耕地红线在任何情况下都不可以逾越。

返回顶部

定制栏目

 • 美食
食品频道栏目
 • 热点
 • 美食
 • 酒业
 • 乳品
 • 饮料
 • 保健品
 • 零食
 • 母婴
 • 商讯
特别推荐
010030101090000000000000011200000000000000
新中街 长龙乡 通用厂 官田仔 下林卡乡
后坡坑 吴各庄村 广东龙岗区龙岗镇 瓦流路口 淦阳街道
中式早餐店加盟 广式早餐加盟 北京特色早点加盟 范征早餐加盟 放心早点加盟
放心早点加盟 河北早餐加盟 来加盟 品牌早餐加盟 早餐粥车
北京早点小吃加盟店 清真早餐加盟 来加盟 天津早点小吃培训加盟 特色早餐店加盟
早点加盟培训 全球加盟网 北京特色早点加盟 河北早餐加盟 早餐饮品加盟