https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

http://hfgusp.top-medis.com

http://0pmvyr.divenzie.com

http://ksvucv.rqhbtx.com

http://i02svn.raczpain.com

http://tgepxv.oudano.com

http://c1e00x.jpjyoa.com

http://1rp6wn.drexpo.cn

http://ltrkc0.taskuler.com

http://u5s6bt.zjgdmd.com

http://tlixqt.ganghuagas.com

主流媒体 山西门户

在9月23日首届中国农民丰收节到来之际

探寻山西农耕文化,来一次“寻根问祖”

时间:2018-10-20 05:18 来源:山西新闻网--山西晚报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 地市新闻
分享到: 评论:

陶寺遗址恢复的古观象台,依然能够凭其确定节气,无疑是山西先民为华夏做出的又一大贡献。

万荣县稷王山麓的稷王庙,相传上古时后稷始教民稼穑于此。

临汾尧庙是专门纪念尧、舜、禹三位先祖的庙宇。

    

    华夏文明五千年,源远流长,孕育于富饶辽阔的神州大地之上。在上个世纪,一些文化学者也将其称为“黄色文明”“农耕文化”,而与代表海洋文明的“蓝色文明”“商业文化”相呼应。今天,虽然中国早已经完成了从农业国到工业国的转变,但是,农业人口依然占据着全国人口的一半,农耕文化依然浸润着华夏民族的精神世界。
    作为华夏文明的发祥地之一的山西,毋庸置疑的,也就成了中国农耕文化的发源地之一,并在之后的几千年里,一直推动和见证着农业的进步。
    9月23日,首届中国农民丰收节即将到来,这是对传统文化的一次“寻根问祖”,也是观照历史下的重新出发,并使之成为继续前行的精神动力。
    山西是华夏民族农耕文化兴起之地
    晋东南地区的沁水县下川乡,40多年前,曾考古发掘出几十种距今2.3万到1.6万年前的石磨盘、锛形器等细石器,是确凿的先民进行谷物加工和农业劳作的证据,下川遗址也成了我国现有的最早反映农业形成的文化遗址之一。在这之后,夏县西阴村遗址出土了谷子和蚕茧,曲沃方城遗址出土了石犁,人类每一点在农业上的进步,在山西都有着丰富的文物遗存。
    更何况,口耳相传,山西,本来就是华夏民族农业兴起之地。
    中国人自称是炎黄子孙。“炎”是炎帝神农氏,其故里在山西高平。
    古籍中,对炎帝神农氏创建农业的介绍随处可见。
    “神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。”——《易传》
    “神农之时,天雨粟,神农遂耕种之;作陶治斤斧,为耒耜徂耨,以垦草莽,然后五谷与助,百果藏实。”——《逸周书》
    “神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民耕作。”——《白虎通义》
    因为炎帝对于农业的开创之功,他也被称为“农神”“五谷神”,今高平有神农庙,每年四月初八,是祭祀炎帝的日子,国内外炎黄后裔都会不远万里而来,共襄盛举,也成为连接世界华人的精神纽带。
    无独有偶,古代还有一位被称为“农神”的先贤,也在山西,他就是后稷。
    传说中,后稷是帝喾之子、帝尧之弟。
    “弃为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽,麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。帝舜曰:弃,黎民始饥,尔后稷播时百谷。封弃于邰,号曰后稷。”——《史记》
    后稷被周王朝认为是始祖。成书于先秦的我国最早的一部诗歌总集《诗经》,其中有一篇名为《大雅·生民》,是对后稷一生的回顾和赞颂。普遍认为,这是周民族的史诗,同时,因为它反映了中国古代农业生产的全貌,所以也可以称之为汉民族的史诗。
    “诞后稷之穑,有相之道。茀厥丰草,种之黄茂。实方实苞,实种实褎。实发实秀,实坚实好。实颖实栗,即有邰家室。
    诞降嘉种,维秬维秠,维穈维芑。恒之秬秠,是获是亩。恒之穈芑,是任是负,以归肇祀。
    诞我祀如何?或舂或揄,或簸或蹂。释之叟叟,烝之浮浮。载谋载惟,取萧祭脂。取羝以軷,载燔载烈,以兴嗣岁。"
    (后稷耕田又种地,辨明土质有法道。茂密杂草全除去,挑选嘉禾播种好。不久吐芽出新苗,禾苗细细往上冒,拔节抽穗又结实;谷粒饱满质量高,禾穗沉沉收成好,颐养家室是个宝。
    上天关怀赐良种:禾巨子禾丕子既都见,红米白米也都全。禾巨子禾丕子遍地生,收割堆垛忙得欢。红米白米遍地生,扛着背着运仓满,忙完农活祭祖先。
    祭祀先祖怎个样?有舂谷也有舀米,有簸粮也有筛糠。沙沙淘米声音闹,蒸饭喷香热气扬。筹备祭祀来谋划,香蒿牛脂燃芬芳。大肥公羊剥了皮,又烧又烤供神享,祈求来年更丰穰。)
    这首《生民》,还描述了丰收后祭祀的场景——“丰”(豐),《说文解字》说是“豆之丰满者”,便蕴含了丰收的意义,而字形又表示盛满贵重物品的礼器,也有着祭祀的意义。可见先民在丰收后为感谢天地,表达喜悦,也会举行盛大的仪式,即将举行的中国首届农民丰收节,也是对于这一传统的继承。
    与后稷同时,尧帝命羲,和“钦若昊天,厤象日月星辰,敬授人时”,也即观测天象、制定历法,用以指导农业生产。今天陶寺遗址恢复的古观象台,依然能够凭其确定节气,无疑是山西先民为华夏做出的又一大贡献。
    山西在古代中国一直是农业发达之地
    周王朝大封诸侯,周武王的幼子叔虞被封在古唐国。那时的古唐国,戎夏杂处,封国之外,便是荒野。叔虞带领族人开疆辟土,一年后,生产就得到极大发展,田地里甚至出现了“嘉禾”。叔虞将之献给成王,成王又赐给周公,成为周初政治生活中的一大事件——唐叔得禾,异亩同颖,献诸天子。王命唐叔归周公于东,作《归禾》——郑重地记载在上古的政治文献《尚书》中。因为嘉禾的出现,表明了农业的发展,象征着社会秩序的确立,也说明了周王朝统治的稳固。
    更有意味的是,几十年后,叔虞的儿子燮父缅怀先人的功绩,将国号改为“晋”。
    今天说,之所以改为“晋”,乃是因为封国在晋水河畔,但也有学者认为,“晋”字字形,像手持嘉禾,这才像是对那一重大事件的纪念,也表明了晋国要光大先人遗志的想法。
    事实上也是,晋国的农业发展,一直位居诸侯前列,由此积累的国力,也是和列国争雄的基础,三晋之地,在春秋为“五霸”之一,在战国,“七雄”有三。一些零散的史料证明,在春秋时期,铁农具和牛耕已经在晋国普及,这是耕作的一大进步,极大地发展了生产力。而春秋晚期晋国的智伯渠,表明晋人在水利建设上也取得了很大的成就。
    山西表里山河,沃野千里,凭借独特的地理环境和区位优势,农业发展一直便居于全国最发达之列,在考古和文献中都有证明:
    平陆县枣园村汉墓,有牛耕和耧播壁画。耧车集开沟、下种、覆土三种功能于一体,使生产力得到飞跃,是中国古代农民的伟大发明,一直使用到现在。
    汉武帝开始,引导黄、汾二河,修建水渠,灌溉田地,增加良田几万顷,那时亩产能达到两石半,领先于全国。
    汉朝之后,无论魏晋隋唐还是宋元明清,在山西,先进的农业生产工具总是能很快得到推广,巨大的水利灌溉工程总是不断兴建,优良的作物植物也总是丰富着中国人的餐桌。“重农”是中国古代历朝历代的国策,劝农桑、兴水利,是每一任政府官员都会做的事情。山西在古代,粮食不仅足敷自用,还能够接济别的州县府道,在唐宋尤其是供给京师粮食桑麻的重要来源。
    农耕文化影响着一代代的中国人
    学者认为,一个国家、一个民族的文化精神,是由其生产方式决定的。凡是有利于其生产发展的,才会固化为全民族共同的道德观念、价值倾向以至于风俗习惯,这便构成了一个国家、民族的文化性格。中国几千年来,一直是以农业为主,在长期的农业实践中,农耕文化便成为中国传统文化的根基,即使是外来的宗教佛教,其本土化的过程,也是小农化改造的过程,当初佛教五宗七派,只有禅宗最为兴盛,便是这个改造的结果。
    作为现代化工业国、已经进入信息时代的中国,今天依然要弘扬农耕文化,就是因为农耕文化已经与我们中国人密不可分,其中仍然有我们前进的精神养分。
    农耕文化,蕴含着筚路蓝缕披荆斩棘的开创精神;
    农耕文化,蕴含着不畏艰险不避艰难的奋斗精神;
    农耕文化,蕴含着因地制宜与时俱进的务实精神;
    农耕文化,蕴含着敬天崇地万物有序的和谐精神;
    农耕文化,蕴含着物力维艰思其不易的节俭精神……
    这些精神,影响着一代一代的中国人,标志着中国人在世界的独特存在,某种程度上,也是我们今日所号召的社会主义核心价值观的源泉所在。
    而在农耕文化下形成的社会风俗习惯,也成为我们重要的传统——正月初八,是谷神节,要祭祀保护丰收的岁星,也要祭祀五谷神;正月二十五,是填仓节,寄望来年仓廪丰实;立春日,要“鞭春牛”,从皇帝百官一直到庶民都会参加,寓意激励农耕。六月新麦成熟,在晋南地区还有独特的走麦罢习俗,新女婿将新麦磨成面,蒸成馍,去看望岳父岳母,表达喜悦心情,祝愿老人健康。
    9月23日,正是秋收时候,农民丰收节的举办正当其时,农村部部长韩长赋说,中国农民丰收节将作为一个鲜明的文化符号,赋予新的时代内涵,宣传展示农耕文化的悠久厚重,传承弘扬中华优秀传统文化,推动传统文化和现代文明有机融合,增强文化自信心和民族自豪感。让人们以节为媒,释放情感、传承文化、寻找归属,可以会聚人民对那座山、那片水、那块田的情感寄托,享受农耕文化的精神熏陶。

山西晚报记者 李遇

(责任编辑:温文)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


东晁村 国民厨房 印度 刘家窑第一社区 奥运村地区
清水铺镇 广源路 西大垸管理区 华山镇 鸭池镇
清真早餐加盟 加盟早点车 上海早点 清美早餐加盟 春光早点工程加盟
北京早餐车加盟 知名早餐加盟 早点夜宵加盟 移动早点加盟 首钢早餐加盟
灯饰加盟 美式早餐加盟 绿色早餐加盟 河北早餐加盟 早点面条加盟
北京早餐车加盟 特色早点加盟店 知名早餐加盟 包子早点加盟 早点车加盟