https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

http://qzhdmj.gerocris.com

http://mvwypy.yuquanled.com

http://bc7qjs.herb6.com

http://wxff8p.zjntur.com

http://ijuln3.szmxwk.com

http://tuv7qk.fastwinbt.com

http://9pxtuo.cyberfart.com

http://def4qq.tni1986.com

http://305g0i.gbvh.com.cn

http://z7bu95.hzspln.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

“菁牛汇”创新创业大赛落幕 12个项目共获得奖金221万元

http://www-gd-chinanews-com.youstfu.com    2018-10-21 23:45     来源:中新网广东

2018珠海(国家)高新区“菁牛汇”创新创业大赛在南方软件园落下帷幕


进入“菁牛汇”创新创业大赛决赛的12个参赛项目共获得221万元奖金

  中新网广东新闻9月28日电 (邓媛雯 罗诗冰)28日, 2018珠海(国家)高新区“菁牛汇”创新创业大赛在南方软件园落下帷幕,12个参赛项目共获得奖金221万元。

  2018珠海(国家)高新区“菁牛汇”创新创业大赛由珠海(国家)高新技术产业开发区管委会主办,珠海高新技术创新创业服务中心承办,南方软件园、中科院珠海先进院、星河领创天下、珠海高科创投等单位协办。大赛设置创客组、企业组两个组别,共吸引300多个项目团队报名参与。

  9月26日和28日,创客组和企业组分别举行决赛。两个组别进入决赛的12个项目,主要分布在新一代信息技术、数字经济、生物医药、智能制造等前沿技术领域,创新团队成员研究生以上学历占90%,平均年龄35岁,科技创新力量充满“青春活力”。

  据了解,除获得奖金外(未落户项目暂发放50%奖金,落户后发放剩余50%),获奖企业和创客项目还将获得风险投资、银行融资、政府计划支持、创业培训服务、免费孵化空间、行业对接、各级媒体宣传推广等支持。珠海高新技术创新创业服务中心还将根据参赛项目实际情况,协助并推荐申报“珠海英才计划”扶持经费。

  “菁牛汇”创新创业大赛开赛4年以来,已吸引包括本地及港澳台、新加坡、美国等1700多个海内外创业团队报名,累计参赛项目359个,已有35个创业项目落户高新区,引进培育了中科人人智能、普林芯驰、智信电力、蜜蜂科技、优微生物等优秀创新企业和企业家,营造了良好的创新创业氛围,形成创新创业集聚效应。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
磁器口街道 浙江诸暨市次坞镇 下原镇 黄坦镇 新门口
贺家院子 塔图日 东南街道 世纪星城 草埔总站
北京早点车加盟 全球加盟网 湖北早餐加盟 全福早餐加盟 动漫加盟
早点来加盟 特色早点加盟店 连锁早餐加盟 春光早点加盟 早餐豆浆加盟
早点加盟好项目 北京早餐车加盟 加盟早点店 卖早餐加盟 早点连锁加盟
早点加盟店10大品牌 广式早点加盟 上海早餐加盟 早点加盟商 早餐粥车加盟