https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

http://wv3v15.ncebhyy.com

http://go14gy.taskuler.com

http://ic55rd.desunda.com

http://qoa0c5.7dips.com

http://xg5hpx.urfatl.com

http://feqspn.lotustlv.com

http://1jm6p9.fideliles.com

http://qpgfnl.0731ysh.cn

http://pn5gfw.fmcflagbag.com

http://5fsm6e.devdesco.com

注册
净月微发现第三季

吉林警方破获时时彩跨省网络诈骗案 追缴赃款约100万

仿盛大传奇世界 挽救效用有限台湾观光局主任秘书林坤源近日称,2016年国际旅客来台动向显示,美食在国际旅客来台目的中高居第二位,这次被《米其林指南》纳入版图,代表台湾的美食和服务接待能力已经和国际接轨,期待台湾美食能够在国际上发光发亮。


来源:中国新闻网

近日,吉林省汪清县警方破获一起以“时时彩”为诱饵的特大跨省网络诈骗案,抓获26名犯罪嫌疑人,缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具,追缴赃款约100万元。

汪清警方破获“时时彩”跨省网络诈骗案

□ 本报记者刘中全

近日,吉林省汪清县警方破获一起以“时时彩”为诱饵的特大跨省网络诈骗案,抓获26名犯罪嫌疑人,缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具,追缴赃款约100万元。

18天损失15万元

2018-10-21,汪清县公安局刑警大队接到市民张某报案,称在8月12日至30日期间,一名叫“晓兰”的网友以投“时时彩”赚钱为诱导,先后骗走其15万元。

接到报案后,汪清县公安局立即展开调查。经初步侦查发现,犯罪嫌疑人通过QQ加好友并发送推广邮件的方式,引诱受害人加入QQ群,随后声称自己是国家正规合法彩票网站,诱导受害人通过网站充值投注。如果受害人中了小额奖金,犯罪嫌疑人会正常兑现,而如果中了大额奖金,则会被拉黑,并踢出群。其实,受害人充值的资金早已进入不法分子的账户,受害人在网站上看到的个人账户余额只是一个数字。

汪清警方通过进一步侦查发现,这是一个智能化、专业化、职业化、有组织的诈骗团伙,网站地址显示为湖南省娄底市双峰县,其诈骗资金流水达几百万元。

远赴湖南找到突破口

得知此情况后,汪清县公安局迅速成立专案组,并将案件上报延边州公安局。

为尽快破案,专案组民警立即赶赴湖南省展开调查,分别对受害人及嫌疑人的通讯及银行信息进行梳理。经筛选,终于发现一黑衣男子多次在娄底一银行的ATM机上取款,这个重大发现令案件终于有了突破口。

2018-10-21,经过近两个月的努力,侦查员在湖南省宁乡市一银行再次发现黑衣男子的行踪轨迹,并发现了其驾驶的车牌号为湘A8U×××的红色现代车。

经查证,这名男子是现代车车主朱某某。警方经过半个月的跟踪蹲守,进一步确认朱某某就是此案的嫌疑人之一。

12月15日,朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓获。

二人交代,他们在团伙中负责取钱,之后将钱交给“黑哥”。几个月来,取款金额已达200多万元。而关于“黑哥”,朱某某二人称:除了一个电话号码,其他信息一无所知。

后台老板落入法网

民警打算从“黑哥”的电话号码上找到突破口,可“黑哥”的反侦查意识特别强,电话号码已停用。

“难道走漏了风声?”专案组没有灰心,从电话号码入手循线追查,发现“黑哥”曾在张家界一酒店入住,又通过这一信息查询到一行4人驾驶的车辆。

经查,“黑哥”名叫潘某,另一名入住酒店的是邓某某,两人是诈骗团伙的后台老板。

在长沙和湘潭警方的配合下,侦查员追踪到二人的藏身之处。经过3天的排查,12月12日,两人在湘潭市一宾馆落网。

潘某、邓某某交代了诈骗团伙的分工情况:其手下“二宝”等人负责业务,专门诱骗被害人上当受骗;诈骗所得资金汇入“二宝”账户后,朱某某和王某某负责取钱。骗来的资金由潘某等人与“二宝”等人四六分成。

根据潘某、邓某某的交代,正在酒店熟睡的“二宝”及6名手下全部落网,警方当场收缴用于诈骗的手机、笔记本电脑等作案工具。至此,此案的主要犯罪嫌疑人有11人落网。

再次赴湖南实施抓捕

2018年4月,此案被列为公安部督办案件。

抓获潘某、邓某某、邹某某等11名犯罪嫌疑人后,警方发现,对汪清县居民张某实施诈骗的“晓兰”还没有落网。如果“晓兰”不到案,对整个案件日后的逮捕、起诉会造成极大的困难。

专案组成员立刻对团伙成员进行审查,了解到邓某军、杜某某、“晓兰”(朱某杰)、邹某宇等人的相关情况。此时,摆在专案组面前的难题是:如何在已抓获犯罪嫌疑人30日刑拘期内抓获“晓兰”。专案组再次赶赴湖南省,开展以抓获“晓兰”为主要目的的行动。

专案组成员到达湖南省长沙市后,先做主要犯罪嫌疑人邓某军、杜某某等人家属的思想工作。邓某军和杜某某迫于压力,于2018-10-21自首。两人到案后,专案组紧接着去湖南省娄底市抓捕“晓兰”朱某杰和邹某宇、郭某某、胡某、吴某某等人。但此时犯罪嫌疑人的身份信息、电话、微信等已不再使用,人也藏了起来。

案件似乎又陷入无法推进的僵局。

专案组决定:到嫌疑人户籍所在地摸排其个人生活信息。功夫不负有心人,警方终于发现嫌疑人郭某某曾用车的一条重要线索,循着这条轨迹找到了嫌疑人藏匿的小区。经过两天两夜蹲守,警方将郭某某和胡某抓获。随后,通过做家属工作,继续搜集线索,邹某宇、吴某某等主要嫌疑人也相继落网。

但此时“晓兰”仍然逍遥法外,专案组再次梳理“晓兰”朱某杰的社会关系,发现其有一哥哥在娄底市批发市场卖服装。民警通过四天三夜的蹲守,最终将“晓兰”抓获。

截至目前,汪清县公安局刑警大队共抓获犯罪嫌疑人26名,扣押追缴赃款约100万元、涉案车5辆、笔记本电脑2部、手机30多部、银行卡40多张。

目前案件还在进一步查办中。

吉林新闻

[责任编辑:张健]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

凤凰吉林今日推荐

长春新闻
凤凰新闻 天天有料
分享到:
硬长桥村 延安商店 柯西客运站 圆通庵 奎湖
永南 碱厂村 小沟河 鸿塔社区 乌山桥西
早点餐饮加盟 港式早餐加盟 全国招商加盟 杨国福麻辣烫加盟费 加盟 早点
凡夫子早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 早点加盟好项目 早餐类加盟 特色早餐店加盟
早餐粥车加盟 品牌早餐加盟 陕西早点加盟 加盟早点店 早点铺加盟
大华早点怎么加盟 正宗早点加盟 早点小吃店加盟 卖早点加盟 早餐项目加盟