https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

http://2gx0k4.typaint.com

http://zwk95v.aksgk.com

http://z94ynd.vectortea.com

http://t1yqgu.heartpeas.com

http://7mboh9.blvdsa.com

http://wp4yos.lotustlv.com

http://qrgjfv.metertube.com

http://rofoof.zsck.org.cn

http://bd95ky.bamiad.com

http://9evjgu.zghaibin.com

>>您当前的位置:首页 -> 专题 -> 2018 -> 2018第三届宁商大会 -> 文字头条
让世界听到宁商的声音
——宁商热议新时代宁商精神
2018-10-22 06:46:11   来源:宁夏日报

 “坚韧不拔,致远创新;开拓进取,兴业报国。”9月27日召开的第三届宁商大会上,新时代宁商精神发布,会场内数百名企业家的心中升腾起强烈的认同感。

 大家表示,新时代宁商精神的发布及时且必要,必将引领广大宁商踏上新征程、开启新纪元;短短16个字,不仅是宁商锐意进取、担当尽责、薪火相传的精神写照,也是新时代广大宁商重整行装再出发、建功立业的豪迈宣言。

 宁夏虽小,好男儿志在四方;筚路蓝缕,英雄不问出处。从起于市井到弄潮商海,从小摊、作坊到现代企业,从小贩、商人到企业家,从星星点点散布谋生到凝聚力量挺起宁夏民营经济的脊梁,宁商的成长史也是一部把历史机遇转变为发展机遇的奋斗史,是改革开放40年来宁夏不自小、不言弃、不畏难,激流勇进、奋力开拓的缩影。

 自治区第十二次党代会以来,自治区党委和政府高度重视民营企业发展和宁商发展,先后召开民营企业家座谈会、民营经济发展推进会,鲜明提出“要打造一支宁商队伍,把宁商作为一个品牌来宣传推广”,先后出台“加快非公经济发展39条、双创19条、降成本30条、创新驱动30条”等多项政策措施,一系列剑指民营经济发展体制机制障碍“三寸”的创新举措,从深层次释放激发了民营经济发展的活力动力。

 宝丰集团以燕宝慈善基金为平台,每年拿出企业10%以上的利润,用“教育扶贫”阻断贫困代际传递的做法成为全国样板;维尔铸造有限责任公司通过提档升级调结构的持续“健身”,由“傻大黑粗”变身窈窕淑女,成为本地企业从“制造”走向“创造”的翘楚;嘉泽集团在不断刷新“高度”的追求中一往无前,成功在上海证券交易所主板上市,填补了宁夏14年来没有地方企业在主板上市的空白……宁夏的民营企业与宁商在发展中成长,在成长中蜕变,品行心性双修,羽翼渐丰、玉汝弥坚。

 深耕土壤,优培环境,民营经济和宁商发展迎来了前所未有的机遇,也被推举到了新的历史起点。

 广东宁商商会会长、深圳博磊达新能源科技有限公司董事长王荣安表示,今日宁夏,正在以奋进崛起、转型发展的勇气与魄力走向全国、走向世界,广大宁商应该借助创新宁夏的每一个领域、每一项工作中所蕴含的巨大投资潜力和商机,创造新机遇、搭建新舞台,实现自身发展。“新时代宁商群体发展之道,最重要的是要与时俱进、高瞻远瞩,希望大家共同坚持‘立德、树格、存信’,树立‘共享、共荣、共赢’的理念,放远眼光,创新思路,踏稳步子,用活资源,以逢山开路、遇水架桥的勇气,众志成城,砥砺奋进,共同塑造和打响宁商品牌,最终让世界听到宁商的声音。”第三届宁商大会开幕会上,王荣安代表现场全体宁商发出“集结号”。

 “宁夏这片土地上独特的自然人文积淀,成就了独特的宁夏精神,也成为每一个宁商在外打拼、面对挑战、积极进取的重要力量。作为宁商的一员,理当弘扬宁商精神,勇敢担当,为更多行业的发展作出宁商贡献。”博天环境集团董事长、开能健康集团董事长赵笠钧说。

 “宝塔石化走过21年,核心‘法宝’就是坚持主业和弘扬企业家精神。坚持主业才能提高核心竞争力,凭着一股负重拼搏、不断前行的精神才能做大做强。”宝塔石化集团董事局主席孙珩超表示,站在新的起点上,需要新时代宁商精神把五湖四海的宁商团结凝聚起来,共同发力,打造宁商品牌。

 “我辈宁商,厚德酬信,刚毅坚卓,胸襟宽广;我辈宁商,尚进勤为,积微成著,创业为纲;我辈宁商,兴业报国,务实苦干,荣兴吾邦;我辈宁商,致远创新,开拓奋进,不囿牢缰。”这是新时代的宁商宣言,也是新时代宁商胸怀家国天下、肩担历史使命、以更高昂的姿态融入全球发展的信心和决心!(记者  马晓芳  张文攀)

【编辑】:杨丽
【责任编辑】:姜美
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812 合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
大埔区 大红城乡 旺沙 化工四村 新技术产业园区虚拟街道
礼士镇 猪麻塘 南康县 边昭镇 润河镇
雄州早餐加盟 哪家早点加盟好 早餐店加盟哪家好 加盟早点车 清美早餐加盟
快餐早点加盟 美味早餐加盟 北京早点摊加盟 特色早餐店加盟 山东早点加盟
特色早餐店加盟 早点加盟多少钱 河南早餐加盟 早餐加盟什么好 特色早餐
安徽早餐加盟 早餐配送加盟 动漫加盟 营养早点加盟 早点加盟店排行榜