https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

http://anubk5.lxsqrfms.com

http://6cjygz.shiyuwenhua.com

http://qywvsl.jzytour.com

http://obdiwz.jzytour.com

http://cpsdw5.tjxkxjsxh.com

http://um1jrt.289ad.com

http://vzgowd.7dips.com

http://6mf0dl.juscap.com

http://foafx1.1532hz.com

http://ohfz1c.ywetong.com

主流媒体 山西门户

花儿为什么这么美

时间:2018-10-20 05:41 来源:山西新闻网--山西日报

首页 > 山西新闻网 > 科教文化 > 经典山西
分享到: 评论:

品茗图

白梅

孟争潜心作画

    

    正因孟争先生的坚持与坚守,使他不仅早已是书画界的牡丹高手,更成为花鸟画界众口点赞的翘楚

    夫花木者,生于天地之间,餐霞吸露,吟风啸月。采自然之精华,得山水之灵气,可谓万物之精灵。故古人常以美人喻之。而他,精研绘事,专究花卉,慕花之娇媚,待花如对美人;效古之遗风,每以笔墨为花写照。他的牡丹,笔墨醇厚,用色饱满,姚黄魏紫,娇艳倾城;他的杏花,格调清新,胭脂万点,没骨泼彩,占尽春风;他的白梅,焦黑枯笔,横直纵丫,疏密有致,玉洁冰清。有人说,他的牡丹多于浓艳处着笔,以合俗情,也合雅意;也有人说,他的杏梅渗佛理,明禅意,意境灵奇。
    为人,他自然率真厚道;为画,他属意雅俗共赏,徜徉在“缶庐白石间”。写生的基础上,他承吴、齐之意绪,画自己的赤子之情。他就是我省著名画家孟争,曾经的“牡丹王子”,如今的“花仙知音”。
    1957年出生的孟争先生笔名梦真,山西太原人,他幼师名家,研习画艺,尤擅牡丹,终成大器,评者谓为实力派花鸟画家。他现为山西省书法院专业画家、山西省花鸟画艺委会副会长。他对什么会员、头衔、评奖等等常常忽略不计,甚至有意无意地排斥,但他的作品也曾多次参加过国内外美术大展,数次获奖,还有众多作品被资深机构和私人藏家收藏。他认为,再光鲜的头衔与组织在骨子里也比不上画出真正的好作品来。
    笔墨,是国画的技法核心,亦是国画的审美内容。孟争先生,在笔墨上,不仅有颇高的天分,同时是下了大功夫的。苦心研读历代书画名家后,大师们在笔墨、章法上总结的经验令他如醉如痴。临摹是习书学画的根本,徐青藤之野逸,吴昌硕之浑厚,齐白石之质朴。面对大家的优秀作品,他传移模写,笔耕不辍。他亦深解中国画写意的“写”字。书法于国画,除了审美趣味的同质化,对国画的直接影响就是一“写”字,因了这个“写”字,国画的笔墨更有依托,更有品质而耐看。他婉拒了很多的应酬与聚会,省出时间,每天坚持习读碑帖。《张迁碑》他临摹最多,日复一日,他的字也肃穆、平正,很具汉隶的古拙之美。数十年勤学苦练终成正果。他画中的笔墨飘溢着书写意味,无论是水墨还是设色,勾、写、点、染,浓、淡、枯、湿,曲、直、方、圆,将笔墨的种种意绪,根据具体题材,合乎画意而畅快地表现了出来。
    “师古人”是基础,“师造化”更重要。孟争先生作画,师古又不泥古,而是直接师法自然。他以写生为功底,将天物烂熟于心,然后再揣摩下笔。为画好牡丹,他数十次去洛阳牡丹花展写生观摩,掌握品味牡丹的隽雅雍容和灵性端庄。为了画出梅花的精神,他访遍了南京九大赏梅之地。白洋淀的荷花,杭州的桂花,原平的梨花,汾阳的杏花……在花丛中流连,在山水中思考,他笔下的花卉,既微妙生动,也可悠然意会,令观者怦然心动,甚至莫名地落泪。
    国画是中国传统学问的成熟样态之一,如果对中国文化精神一知半解,尽管笔墨功夫纯熟,技艺技法精到,亦难以负载艺术精神的神韵。清松年《颐园论画》曰:“读书明理,阅历事故,胸中学问既深,画境自然超乎凡众。”就好像不同段位的棋手,见识不一样,谋篇布局、落子行棋的力道当然也是不同的。对此,孟争先生有着深刻的认识。他的画室“无梦堂”里,《论语》《孟子》《傅山全集》《王铎全集》……高端文化典籍满满几书柜。他执着钻研并告诫后学,有成就的书画家无一不是大学问家——王羲之集诗人、书法家、散文家于一身,《兰亭序》千古传诵;颜真卿诗文、书法倶佳;黄宾虹诗书画功力深厚,系当代山水画一代宗师;齐白石诗、书、画、印当代罕有人能及……孟争画中的题诗,似从唐诗宋词及其他名人诗词中信手拈来,又与画作相得益彰,令人回味无穷。他给笔下的牡丹题诗“有此倾城好颜色,天教晚发赛诸花”;他给杏花题诗“芳心谁剪刻,天质自清华。恼客香有无,弄妆影横斜”……
    在研读文化典籍的日渐精进之中,孟争也形成了自己独具魅力的人格气质。面对浮躁功利的业界,他不苟且,不媚俗,谦逊低调而又坚持心底的原则。他认为,做画先做人,人品、学问、才情,人品排第一位。清代书法第一人何绍基说:“诗文书画不成家数,便是枉费精神,然成家尚不从诗文书画起,要从做人起,自身心言动,本末始终,自家打定主意,做个什么人,真积力久,自然成就。”孟争深以为然。某年某月某日,一位大藏家在一次艺术活动中,第一次见到孟争的作品即大为赞赏,果断地定制了一批他的画作。之后,又发短信询问,还能不能再定制一批作品?当时,孟争买房正缺款项,但他还是婉拒了藏家的厚爱。他认为,“衣人衣者,怀人之忧”,藏家已买过自己同时期同一水平的画作,自己也得益于售画之款改善生活,因此就应该为对方考虑,只有今后再创作出了更高水平的作品才能再联系藏家并展示给其考虑,否则就践踏了自己做人的准则。家人及朋友觉得他过于迂腐,但孟争认为,自己的决定无愧本心。正因为孟争先生的坚持与坚守,使他不仅早已是书画界的牡丹高手,更成为花鸟画界众口点赞的翘楚。
    爱花之人,皆是爱美之人;爱美之人,亦是爱生活之人。孟争先生的“花儿”,充满平安喜乐、圆满丰盛、清丽脱俗而又独占风流的天然之美,表达了他对自然的热爱、生活的感恩、众生的祝福以及对生生不息的生命的礼赞!

周同馨

(责任编辑:李琳)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


祥和街道 博斯腾宾馆 五林洞林场 江苏江阴市南闸镇 左鶂戛乡
程林街北程林村跃进路 托普软件园南门 夹江县 中关村南路东口 门口葛
传统早餐店加盟 早餐加盟什么好 我想加盟早点 包子早点加盟 早餐亭加盟
早点包子加盟 天津早点加盟有哪些 凡夫子早餐加盟 油条早餐加盟 新尚早餐加盟
哪里有早点加盟 早餐肠粉加盟 安徽早点加盟 全球加盟网 山东早餐加盟
五芳斋早点怎样加盟 早餐加盟好项目 早餐加盟哪个好 知名早餐加盟 早餐培训加盟