https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

http://xgd0un.czoao.cn

http://go0nvi.ukdndb.com

http://cw0aiq.jsrszm.com

http://04upsq.cdm-fs.com

http://m6jqd6.swnuky.cn

http://65r0ja.jlfcjc.com

http://pnvhzw.shtrgtr.com

http://ow6gtb.0731ysh.cn

http://ckxwps.biandre.com

http://sa06ec.zsck.org.cn

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 时政 >>  正文

“最狠拆迁女市长”被双开 曾对民众喊:我有尚方宝剑

发稿时间:2018-10-21 07:11:00 来源:观海解局 中国青年网
传奇私服  【同期】中国国际经济交流中心理事长曾培炎 展望未来五年中国面临的内外部环境比“十二五”我认为会更加复杂,任务会更加艰巨,挑战会更加严峻。

 法制晚报·看法新闻(记者岳三猛)“我有尚方宝剑!你们随便告,我不怕!”2018-10-21,吉林省舒兰市副市长韩迎新,对着被拆迁群众,喊出了这几句话。

 2013年12月,这名被称为“最狠拆迁女市长”的官员被双开,其被指利用职务便利和职权影响,为他人谋取利益,收受他人贿赂数额较大。

 事发距今已有4年多,不过韩迎新的下场仍未有公开报道。看法新闻记者注意到,今年4月份,当地法院的一份判决书披露了部分案情:韩迎新利用民生工程,收了商人646万元。

 公开资料显示,韩迎新1970年2月出生于吉林延边,起先在共青团系统工作,官至团吉林市委副书记。2008年7月起,她转赴吉林市代管的县级市舒兰工作,历任宣传部长、纪委书记、副市长。那次雷人雷语事件曝光后,她又获任常务副市长,直至落马。

 有媒体报道称,韩迎新颇为泼辣。一次舒兰市局长以上干部会议上,某位主要领导来晚了,韩迎新直接把果盘里的水果塞到他嘴里,“你这老头子,谁让你来这么晚的!”还有人称,“连局长这种级别的她都敢骂,还把对方爹娘给捎带上,张口就是‘你XXX的怎么整的?’”

 当时,关于韩迎新落马原因,曾有多个版本,比如拆迁户访民告状,再比如实名举报。后来,审计署披露,此人涉嫌犯罪的线索,是审计人员2013年初对舒兰市的保障性安居工程项目进行审计过程中发现的,其涉嫌受贿,使民营企业非法获取超额利益。

 而在审计过程中,韩迎新曾试图动用各种关系来干扰进程。比如其本人几次亲自前来解释,还放了很多烟幕弹。“当事人每一句谎言,审计人员都要用厚厚一摞证据来还原真相。”大约用了三个多月,审计人员终于查实了此案的证据。

 看法新闻记者发现,审计署的这个说法在辽源市龙山区法院的一份判决书中得到印证。2018-10-21,该院对吉林市源朋实业有限公司、吉林市彩源新型建筑材料有限责任公司单位行贿一案作出一审判决,认定两家公司犯单位行贿罪,分别处罚金600万、410万。

 原来,早在2011年7月至2012年10月,两家公司的老板李靖忠经韩迎新介绍,以其他公司的资质,承揽并建设了舒兰市“暖房子”工程。结果,审计署发现,项目单位造价明显异常,远高于历年和同期参考单价。“2012年的单位造价达到2000多元/平方米,而往年的参考单价只有1000多元的样子。”

 期间,韩迎新先后4次索取共计646万元。值得注意的是,这些钱并未直接转到韩迎新账户上,而是给了其弟弟。辗转得手后,韩迎新买了原始股权、两套住房及车库,还办了女儿出国留学的事。据其供述,在女儿留学方面,她找李靖忠要了130万。

 待到2013年初,审计署驻长春特派员办事处前来检查,韩迎新指使李靖忠和弟弟通过签订虚假协议,把上述646万元做成平账。

 必须要提醒的是,李靖忠因犯单位行贿罪、串通投标罪已于2018-10-21被辽源中院被判处有期徒刑4年半,并处罚金200万元。

 龙山区法院的判决书显示,韩迎新已被另案处理。至于结果如何,我们仍需等待进一步披露。

责任编辑:海竹
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
盆窑村 天鸿花园第二社区 灰河乡 渝水 鲁城乡
宝安广场 茸安乡 大石镇 双辽市 福建长乐市鹤上镇
天津早点加盟 亿家乐早餐加盟 早餐早点店加盟 天津早点加盟有哪些 便民早点加盟
早餐包子店加盟 早餐类加盟 早餐项目加盟 传统早餐店加盟 早点餐饮加盟
早餐加盟什么好 早餐豆腐脑加盟 凡夫子早餐加盟 小投资加盟店 加盟早点店
早点加盟小吃 广式早点加盟 早点加盟小吃 河南早点加盟 东北早餐加盟