https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

http://22me42.royalmary.net

http://gioauy.thealtrove.com

http://i0qicg.qianlle.com

http://24ekws.louisfav.com

http://egsqu0.akamiina.com

http://o22wie.gdhuaxi.com

http://m4oasu.mirgene.com

http://eymmw2.juscap.com

http://im2m4o.batmasonry.com

http://c4okcq.loftsms.com

中国青年网

新闻

首页 >> 时政 >> 正文

3任总书记4任总理哀悼逝者吴南生

发稿时间:2018-10-20 07:58:00 来源: 政事儿

 据《南方日报》报道,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,广东省政协第五、六届主席吴南生同志遗体于4月18日在广州火化。

 吴南生同志因病医治无效,于2018-10-2016时19分在广州逝世,享年97岁。

 吴南生同志病重期间和逝世后,习近平、李克强、汪洋、江泽民、胡锦涛、王岐山、王晨、李希、李鸿忠、陈希、胡春华、黄坤明、李鹏、朱镕基、李瑞环、温家宝、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、刘云山、张高丽、周强、田纪云、迟浩田、姜春云、王兆国、邹家华、铁木尔·达瓦买提、曹志、李铁映、许嘉璐、蒋正华、顾秀莲、盛华仁、陈至立、司马义·铁力瓦尔地、蒋树声、桑国卫、王胜俊、戴秉国、肖扬、贾春旺、叶选平、任建新、胡启立、王忠禹、李贵鲜、郝建秀、徐匡迪、张怀西、黄孟复、张梅颖、孙家正、李金华、郑万通、厉无畏、陈宗兴、罗富和;习仲勋同志夫人齐心;全国人大、全国政协常委及有关方面负责人朱小丹、黄龙云;中央和国家机关有关部门及有关省的领导同志刘昆、慎海雄、王国生、陈润儿、刘伟;中央和国家机关有关部门及有关省的老同志邹瑜、刘杰、万绍芬、舒圣佑、许勤、朱治宏、钟起煌、廖伯康、林树森;中央军委有关部门领导同志徐粉林和部队老同志章沁生;广东省领导同志马兴瑞、李玉妹、王荣和老同志朱森林、卢瑞华、高祀仁、黄华华、李灏、张帼英、卢钟鹤、黄丽满、欧广源、范希贤、王维等,前往医院看望或通过各种形式对吴南生同志逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

 上午10时许,李希、罗富和、李玉妹、王荣、朱森林、高祀仁、黄华华、张帼英、欧广源、范希贤 和广东省委、省人大常委会、省政府、省政协有关领导同志及老同志等,在哀乐声中缓步来到吴南生同志的遗体前肃立默哀,向吴南生同志的遗体三鞠躬,并与亲属一一握手,表示慰问。

 中央和国家机关有关部门,河南省、江西省,广东省各地级以上市和省直、中直有关单位,驻粤部队有关单位和吴南生家乡负责同志等,前往送别或以各种方式对吴南生的逝世表示哀悼。吴南生生前友好及干部群众代表也前往送别。

 吴南生1922年8月出生于广东省潮阳县。1936年10月参加华南抗日义勇军,1937年4月加入中国共产党,同年8月参与组建汕头青年救亡同志会,任青年救亡同志会党支部书记。1938年11月任中共汕(头)庵(埠)区委副书记。1940年4月任中共潮(安)澄(海)饶(平)中心县委宣传部部长。1941年9月任中共澄饶边县特派员。1942年4月任中共普宁县特派员。1944年执行任务赴中共中央南方局,同年赴延安中共中央党校学习。抗日战争胜利后赴东北,历任吉林省委政策研究室副主任,吉南地委委员兼民运部部长、宣传部部长,吉林市委委员、宣传部部长。1949年,他随中国人民解放军南下,任江西省南昌市副市长。

 中华人民共和国成立后,1949年10月至1955年4月先后担任汕头市委副书记兼解放军汕头市军事管制委员会副主任,潮汕地委常委、宣传部部长兼土改委员会主任,海南区党委常委、副书记兼秘书长。1955年4月后任中共中央华南分局宣传部副部长、部长,中共中央中南局副秘书长、农办主任。

 “文化大革命”期间,受到冲击。

 1971年6月重新工作,任广东省毛泽东思想学习班干事,1971年10月后任广东省封开县革委会干事、副主任,1973年10月任河南省委调查研究室主任,1975年10月任广东省委调查研究室主任。1977年1月后任广东省委常委、副书记,1978年3月任广东省委书记(时设第一书记),1980年5月至1983年7月兼任广东省经济特区管理委员会主任,1980年6月至1981年2月兼任深圳市委第一书记、市革命委员会主任(任至1981年10月),1985年9月起任广东省政协第五届、第六届主席。2004年9月离休。

1977年冬,叶剑英、邓小平在广州接见广东干部。图为叶剑英和吴南生握手。

 吴南生是中国共产党第十一次、十二次全国代表大会代表。

 1935年受“一二·九”学生运动的影响,吴南生积极参与组织汕头乌桥小学校友读书会、汕头新文字研究总会。1936年秘密参加党的外围组织“华南抗日义勇军”,并于次年加入中国共产党。“七七”事变后,他参与组建汕头青年救亡同志会,投身抗日救亡活动。从抗日战争到全国解放,先后在东北、中南、华南等地区担任地方领导职务,为中国人民的解放事业作出了重要贡献。

 吴南生是广东经济特区早期的重要开拓者之一。在以习仲勋为第一书记的广东省委领导下,吴南生参与了广东改革开放先走一步和广东经济特区的规划筹建,兼任广东省经济特区管理委员会主任,具体负责深圳、珠海、汕头3个经济特区的管理工作。他参与起草了《广东省经济特区条例》,为经济特区的创办提供法律保障。在兼任深圳市委第一书记期间,他带领深圳经济特区人民走“引进外资、实行市场经济为主”的发展道路,招商引资,发展经济。组织制定《深圳市城市建设总体规划》,从全国各大城市请来一流的规划工程师,借鉴世界先进城市规划设计经验,精心绘制深圳经济特区建设的蓝图,移山填地,开发罗湖。他克服了重重困难和压力,为经济特区的创办和发展作出了积极贡献。

 1985年9月,吴南生担任广东省政协主席。他坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,高举爱国主义和社会主义旗帜,团结各民主党派和各族各界人士,围绕省委中心工作,切实发挥政协职能作用,助推广东改革开放和经济发展。认真贯彻落实中央和省委对人民政协工作的部署要求,建立健全政协工作机构和工作制度,推动省政协各方面工作创新发展。他倡议和支持成立“广东省政协历届委员联谊会”,创办《同舟共进》杂志,有效扩大了人民政协的影响力。协助落实统一战线政策,进一步加强与各民主党派和无党派人士的团结合作,不断深化与港澳台同胞和海外侨胞团结联谊工作,为引进资金、技术、人才和兴办公益事业牵线搭桥。组织政协委员开展视察调研活动,为广大政协委员参政议政创造条件,推动基层政协工作有效开展。

 吴南生非常重视中国传统文化,是传承和弘扬中国传统文化特别是岭南文化的积极倡导者。他对潮剧尤为钟情,积极倡导潮剧改革,倡议并推动潮剧向反映现实生活方向发展,亲自执笔整理修改了数十部剧目。他关心潮剧艺人的生活,深受爱戴。积极组织潮剧团到海内外演出,扩大潮剧影响力。他热爱收藏、热心公益,所捐赠的珍贵藏品极大丰富了广东省博物馆等多家馆藏。他书法造诣精深,写作功力深厚,著有长篇报告文学《松柏长青》,多次再版。

 1993年1月,吴南生从领导岗位退下来后,仍然十分关注党和国家的事业,关心广东省的改革开放和现代化建设。他心系青少年教育,多年来一直倾力支持教育事业的发展。1995年,他发起举办“95希望工程广东筹款拍卖会”,带头捐物筹款。1996年,他将个人藏品专场拍卖会所筹资金用于新建一所小学和扩建一所中学。2007年,他拿出近百幅书画珍品义拍用于支持教育事业,以他义拍收入捐助设立的广东大学生重症救助基金和贫困大学生圆梦工程,至今已救治了15名重症学生,资助了110名贫困生。他每年还通过“草原爱心团队”捐助内蒙古10名贫困学生。

 原标题:3任总书记4任总理哀悼的逝者

责任编辑:海竹
加载更多新闻

中国互联网举报中心 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅手机青年报

共青团中央主办 共青团中央网络影视中心承办 版权所有:中国青年网
信息网络传播视听节目许可证0105108号 京|ICP备11020872号-17 京公网安备110105007246
西章胡同 青岗镇 白海子镇 螺州 樱桃园
寒信圩 双秀公园 步凤镇 路西海站 筵宾镇
全国连锁加盟 五芳斋早点怎样加盟 杨国福麻辣烫加盟 营养粥加盟 早点加盟店排行榜
早点快餐店加盟 早点夜宵加盟 安徽早点加盟 流动早餐加盟 早点加盟店排行榜
早餐行业加盟 放心早点加盟 娘家早点车怎么加盟 早点加盟排行榜 中式早点快餐加盟
特色早点小吃加盟 早餐加盟哪个好 灯饰加盟 特许加盟 正宗早点加盟