https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

http://4vibor.scro11.com

http://1cv0tb.fygame.net

http://9nk9ad.bipcgroup.com

http://t1xm0u.jimin1004.com

http://sfr1jw.eheeyf.com

http://hqyviq.hbstbp.com

http://zn15fn.jisusj.com

http://0qcvdb.si-dol.com

http://j56iqt.319fbg.com

http://fiut6x.lnnpc.com

您当前的位置是: 首页» 综合新闻»

校庆日发布文化成果 师生深情献礼母校

作者:秦治洲 文章来源:宣传部 更新时间:2018-10-21

  2018-10-21,聊城大学44岁生日。师生、校友、各界朋友同庆祝,共祝福。在这个特别的日子里,学校隆重举办文化成果发布会,面向全校师生、社会公众发布学校师生的原创文化成果,向母校、向祖国汇报,向校庆、国庆献礼!《聊大组歌》、大型话剧《蔡元培》等7个节目让人眼前一亮,6000余位现场与网络观众同步观看,使成果发布会成为聊大最好的生日Party。

  音乐与舞蹈学院邢炳强发布了“聊大精神文化标识”——《聊大组歌》中的《骄傲的名字(聊大教师之歌)》《做合格党员(聊大党员之歌)》《恩重如山(聊大学子献给老师的歌)》等3首新歌。演唱者们声情并茂的现场演唱,博得了观众的热烈掌声。他们还共同感受领略了宣传部组织监制的涵蕴丰富的“百人百讲”文化视频、农学院赵燕制作的图文并茂的“聊大校园植物志”科普网站、药学院2017级2班团支部的读书交流会等成果风采。

  我校校园文学与文化研究会、5566剧团创演的大型话剧《蔡元培》的公演引人瞩目,“书山学海”“革新北大”“五四情怀”“三民品格”等4场合计90分钟的精彩演出,观众们反响热烈,沉浸其中。“蔡元培与五四运动都代表了先进文化的前进方向。无论是青年蔡元培的勤勉好学,中年蔡元培的思想独立、兼容并包,还是五四学子的热血青春、爱国进步,每一个字眼都令人振奋激动、砥砺人心。蔡元培或五四运动,绝不是一时的记忆或谈资,而是可以召唤出的大学的精神与灵魂,青年的理想与激情。让我们一起追慕先贤,弘扬大学理想与精神,沸腾青年的热血与精神,同心造就更好的自己,更好的中国,更好的未来!”成果发布会上,主持人向大家介绍了该剧的创作立意与蕴涵。为了排演好话剧,41位师生演员深入了解蔡元培背后的故事,了解表演艺术的基本要求,在台下反复训练了十几次,付出了大量的心血,令人感佩。

  党委宣传部部长乔丙武在致辞中讲道:“作为承办单位的负责人,我衷心希望并努力推动成果发布会能够成为一种常规机制,为师生搭建一个展示实践创新成果的良好平台,成为学校展示思想内涵与精神风采的良好窗口。”

东大街社区 乌兰 米各庄镇 万盛 梁园小区
右安门街道 火影 五指山市 红花坪 下昂村
早点加盟培训 凡夫子早餐加盟 早点加盟商 早点豆浆加盟 早点来加盟
早点加盟项目 早点 加盟 春光早点工程加盟 早餐 加盟 移动早餐加盟
早餐亭加盟 口口香早点加盟 移动早点加盟 四川早点加盟 加盟早点车
我想加盟早点 早餐加盟哪家好 天津早点加盟有哪些 北京早点摊加盟 早点加盟好项目