https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

http://hthk1i.cnhuajiao.com

http://asa049.crc2102.com

http://ehf5jm.auctocon.com

http://yhjdce.divenzie.com

http://ks1oru.jwanjin.com

http://qorn1f.dushisuanlafen.cn

http://vdf1na.lotustlv.com

http://l66q55.segohost.com

http://1gehkd.289report.com

http://nqxx0k.tipparna.com

聚焦“东方-2018”战略演习俄军明星装备

好奇迹sf 为村民脱贫奔走的村干部,托起超级工程的工人,坚守海岛的医务工作者,保家卫国的解放军战士……最近热映的纪录电影《厉害了,我的国》以影像的方式,讲述一个个普通人故事,展现了人民创造的伟大力量。

2018-10-2108:30  来源:解放军报
 

 近日,俄罗斯史上最大规模军演“东方-2018”战略演习在俄后贝加尔边疆区落下帷幕。此次军演规模大,现役装备多,实战意味浓,引发各方强烈关注。大量现役主战装备震撼登场,给人们带来一次难得的视觉盛宴。中国军队跨国参演,更是为军演增添了不少亮点。本报记者蔡鹏程带您现场看阅兵的同时,我们还邀请国防大学联合作战学院专家为您详细解读俄军参演的明星装备。

 陆战经典 钢铁洪流

 明星装备:T-72坦克 TOS-1喷火坦克 “旋风”多管火箭炮

 俄罗斯是传统的陆战强国,实施大规模陆上作战的经验丰富。其赖以称雄陆战场的重要基础,就是性能优异的装甲车辆和自行火炮。它们集群冲锋、边打边走,形成高速进攻的钢铁洪流。穿过战争硝烟,进入信息时代,各种高新技术又为它们注入了新的力量。“东方-2018”战略演习中,俄军钢铁洪流重装亮相。

 俄罗斯的坦克设计理念历来强调装备的快速补充能力和战场适应能力。T-72坦克家族就以其生产便捷、皮实耐用、维修简单,成为畅销多国的一代经典战车。此次参演的新改型T-72B3坦克,安装了全新发动机、爆炸性反应装甲、炮手观瞄仪和火控系统,其125毫米主炮既可使用穿甲弹等普通弹药,又能发射炮射导弹,整体性能大为提高,是当前俄军坦克部队的主力装备。

 TOS喷火坦克主要担负开辟通路、消灭隐蔽火力点、设置火障等重要任务。在第二次车臣战争中,喷火坦克曾大显威力。此次参演的是经过升级的TOS-1喷火坦克,配备有精密火控系统,其远程火箭也安装了无线电引信,作战效能成倍增加。

 “旋风”多管火箭炮,是俄罗斯目前口径最大的火箭炮,最大射程达90公里。它装填操作简便,可使用多种类型的战斗部,打击敌指挥中心、部队集结地、前沿机场、重要技术兵器阵地等不同目标。“旋风”还可以实施火箭布雷,使用破片式战斗部火箭弹,单车一次就可齐射12枚,杀伤面积可覆盖近百个足球场。“旋风”指挥自动化程度高,发射车辆越野性能好,在作战中反应迅速,其行军和战斗两种状态的转换时间仅为3分钟。近期,俄军还为它配备了装有简易惯性制导系统的新型火箭,提高了火力打击的精确度。

 此次上阵的“姆斯塔”自行榴弹炮,是在T-80坦克底盘基础上研制而成的,最大射程30公里,配有自动装弹机。“姆斯塔”的拿手好戏是用“红土地”激光制导炮弹对敌进行精确打击。该炮机动性好、携弹量大,能够伴随坦克高速机动,随时提供火力支援。

 传奇家族 笑傲长空

 明星装备:苏-35多用途战斗机 图-95MS轰炸机 图-22M3轰炸机

 俄罗斯继承了苏联庞大的航空资产,历经近30年,许多装备依然老骥伏枥。参加“东方-2018”战略演习的空军装备,充分展现了俄罗斯空军的雄厚基础、雄心壮志和新近成就。

 苏-27系列战机,以其优异的性能成为众多国家空军的主力装备,至今仍是俄罗斯军工的最佳名片。目前该系列战机功能不断拓展,已经成为制空作战、对地对海打击的多面手。此番参演的苏-30SM多用途战斗机、苏-34战斗轰炸机、苏-35S多用途战斗机皆系出此门。

 苏-34是一种全天候、超音速、双发双座战斗轰炸机,它能够使用各类制导武器,在保持苏-27系列战机优异制空能力的同时,对地对海打击能力大为增强,已经接近原来的中型战略轰炸机。

 苏-35多用途战斗机的最新改进型号苏-35S集矢量发动机、新型相控阵雷达和航电设备于一身,对隐身目标的探测能力大为增强,能以1.2倍音速进行巡航,具备对抗四代机能力。

 苏-24歼击轰炸机也同时参演。这是一款全天候、超音速、变后掠翼双发双座歼击轰炸机,与苏-27系列战机系出同门且研制更早,其载弹量多达8吨,能超音速突防,具有强大的对地、对海打击能力。苏系战机在美俄多次近距离军事较量中频繁现身,而在俄罗斯对叙利亚的军事行动中,其更是无可争议的战场主角。

 图-95MS轰炸机与图-22M3轰炸机既是俄空中战略力量中坚,也可执行战役战术任务。

 图-95由苏联图波列夫设计局于上世纪50年代研制,除作为轰炸机外,还可拓展执行海上巡逻反潜、通信中继和电子侦察等多种任务。图-95MS是图-95的改进型号,其升级可谓“脱胎换骨”,大幅提升了机体寿命,换装了新型发动机、雷达和瞄准导航系统,全面升级了航电设备,可挂载Kh-101新型战略巡航导弹,具备了在俄罗斯境内发射、依靠远距离打击完成作战任务的能力。在叙利亚,图-95MS精确摧毁了众多极端组织重要目标,充分展现了大“熊”之威猛。

 图-22M3超音速变后掠翼远程战略轰炸机,是当前世界上飞行速度最快的现役轰炸机,突防能力强,作战半径大。这款轰炸机既可以进行战略核轰炸,也可以实施常规战术轰炸,还能携带大量远程反舰导弹对航空母舰编队实施饱和攻击,是俄罗斯反舰作战的核心力量之一。

 目前,俄罗斯仍在对图-95MS与图-22M3进行持续改进,经过淬火加钢后的“图氏双雄”必将焕发新的活力。

 扛鼎力作 陆航奇兵

 明星装备:米-8运输直升机 米-24武装直升机 卡-52武装直升机

 俄制军用直升机占据世界军用直升机的半壁江山,米里与卡莫夫两大设计局功不可没。此次“东方-2018”战略演习中的俄军直升机,都是上述两大设计局的扛鼎力作,体现出独到设计理念和鲜明技术特色。其中米-8、米-24、米-26等直升机可谓身经百战的老将,而卡-52武装直升机则是刚刚经历叙利亚战火洗礼的新锐。

 米-8是一种通用性极强的中型运输直升机,于上世纪60年代投入使用,出口世界多个国家,以其可靠、耐用的俄式风格备受赞誉,被称为直升机领域中的“卡拉什尼科夫”。它可以加装多种任务挂载,战场任务范围广泛,从运输机降、火力支援、通信中继、电子干扰到医疗救护、扫雷布雷等,几乎无所不包。

 米-24是在米-8基础上研制而成的专用武装直升机。在增加武器和火控系统的同时,米-24保留了运输舱室,依然具有搭载人员作战的能力,有点类似于地面装甲车辆中的步兵战车,既能实施火力突击,也能实施兵力突击。米-24防护力强、火力猛,甚至能投掷常规航空炸弹,可以凭借低空大速度对地面之敌进行直接火力打击。

 米-26重型直升机的最大起飞重量达56吨,旋翼直径长达32米,其庞大的体量傲视群雄,是直升机中的“巨无霸”。它的最大内载和外挂载荷为20吨,与C-130等中型固定翼运输机能力相当,是高效战场运输工具和机降作战强手。米-26机载设备功能齐全,具备全天候飞行能力,能够在完全没有地勤和导航保障的地区独立作业。

 卡-52“短吻鳄”武装直升机是一款共轴反转双旋翼式并列双座武装直升机,是实施对地火力支援和反装甲作战的专职杀手,也是俄陆军航空兵未来的骨干力量。卡-52飞行性能优异、电子设备先进,能够在昼夜复杂天气条件下作战,还能充当空中侦察和指挥中心,为精确打击实施目标指示,对空中编队实施指挥协同。卡-52火力强大,打击能力堪比苏-25、A-10等固定翼攻击机。

 千里奔袭 空地联动

 明星装备:伊尔-76运输机 BMD伞兵战车 A-50预警

 俄罗斯在空降作战领域底蕴深厚。由于幅员辽阔,俄罗斯特别重视空降兵这种具有快速反应能力的战略机动力量。在巅峰时期,苏联曾一度拥有多达12万人的空降兵,而它所依靠的核心装备,就是伊尔-76大型战略运输机和BMD系列伞兵战车。

 此次参演的是伊尔-76运输机的最新改进型,载重可达60吨,航程4200多公里,具备在恶劣条件下的短距起降能力,能搭载126名伞兵或者3辆伞兵战车。此次参演的BMD系列伞兵战车重量轻、火力猛、机动和防护俱佳,具有很强的突击能力,还能依托米-26等重型直升机近距离投送,具备很强的作战灵活性。其中一型伞兵战车装备有综合武器系统,能有效对付坦克、步兵、低空飞行器等多种目标,可以连人带车一起空投,还拥有优异的水上性能。

 除了各种主战武器,俄军在此次演习中还投入了A-50预警机、虎式指挥车等大量指挥信息装备。依靠它们穿针引线,俄军把各级部队和作战单元、各种武器系统组织起来,成为覆盖空地、运行顺畅的作战体系。

 A-50预警机以伊尔-76运输机为平台,加装了有下视能力的空中预警雷达,是集预警探测、情报侦察、通信导航、指挥控制等功能于一体的空中指挥所。此次参演的是A-50的最新改进型,它不但增强了对低空、低速和隐身目标的探测能力,目标探测距离也扩大到800公里,可同时跟踪300个目标、连续侦察6小时,有效作战范围可达7500公里。A-50研制成功后,多次用于作战实践。在车臣战争中,A-50曾截获恐怖分子头目杜达耶夫的电话信号并对其实施定位,随后引导俄军精确制导武器将其击毙。在叙利亚战场上,它也多次在空中作战中发挥重要作用。

 此次参演的虎式指挥车,是俄军地面轻型机动指挥平台,能适应城市作战、丘陵地突击等复杂地形条件,更适合小型作战编组的机动指挥。

 长弓劲弩 谁与争锋

 明星装备:“山毛榉”防空导弹 “道尔”防空导弹 “伊斯坎德尔”导弹

 俄罗斯导弹技术发展一直走在世界前列,俄制防空导弹、战役战术导弹等长期以来都是世界军贸市场上的佼佼者。这些导弹攻防兼备,可以对己方大部队实施有效防空掩护,也可以对敌方战役纵深实施全方位、点穴式打击。

 此次参演的“山毛榉”M2防空导弹和“道尔”M2U防空导弹,携手为地面部队撑起中近程防空保护伞。

 “山毛榉”M2最大射程45公里,主要打击目标为25米至25000米高度范围内的固定翼飞机、直升机和巡航导弹,拥有多目标制导能力和强抗干扰能力,是世界上最优秀的中程防空系统之一。“山毛榉”导弹通用性好,拥有陆上和舰用两种型号。

 “道尔”M2U导弹系统射程12公里,打击对象主要是武装直升机、无人机等低空飞行目标,也包括各种精确制导武器。“道尔”防空系统最大的特色,是每辆发射车都是一个完整的作战单元,可以独立战斗,导弹垂直发射,反应速度极快,适合高速流动性作战。

 “伊斯坎德尔”导弹是俄军目前最先进的战役战术导弹,堪称此次参演装备中的“大杀器”。它射程远、威力大,能携带高爆弹、集束子母弹、电磁脉冲弹、钻地弹、空气燃烧弹等不同类型的战斗部,对多种目标实施有效打击。“伊斯坎德尔”导弹使用条件低、环境适应性强,在夜暗、有强烈的电磁干扰等环境条件下仍能稳定工作。同时,它突防性能好、打击精度高,是名副其实的“点穴”高手:采用多模式复合制导方式,命中精度可达1米;突防能力超强,飞行速度高达6马赫,在飞行过程中可多次变轨机动,能有效突破敌方拦截系统。“伊斯坎德尔”导弹的弹身近似锥体,使用特殊复合材料,发射后迅速抛掉表面突出部分,雷达波反射面积大幅降低,要对其进行拦截难上加难。

 此次“东方-2018”战略演习,俄军可谓精锐尽出、气势恢宏。通过上述装备在演习中的成体系运用和全方位展示,充分体现出当前俄军作战思想强调进攻、重视火力、追求机动、聚焦提升联合指挥能力的鲜明特点,其中一些做法和理念,值得学习和借鉴。(王鹏飞 李路)

(责编:王健(实习生)、芈金)
北京路 陈家嘴镇 屯里镇 汉阳 新城路
晋源街道 育抚胡同 凉水泉 紫蓬镇 南大园乡
早点加盟品牌 早餐行业加盟 全球加盟网 早点面条加盟 陕西早点加盟
早点小吃加盟连锁 早点加盟店有哪些l 早餐加盟排行榜 清美早餐加盟 动漫加盟
雄州早餐加盟 美味早点加盟 早餐加盟费用 早点快餐加盟店 广式早点加盟
饮料店加盟 早点餐饮加盟 北京早点小吃加盟店 早餐加盟网 哪家早点加盟好