https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/g506lf/

http://74evuq.tongweiedu.com

http://vnp0om.sicsworld.com

http://ajlumf.far4cars.com

http://hz5ym0.jxuypl.com

http://ibiosz.gonelsteve.com

http://gj60m5.gerocris.com

http://6emyht.shuttergut.com

http://5pmpd5.kmjt01.com

http://esv1o5.gdhuaxi.com

http://hq7ui5.hzspln.com

大风号出品

一加6T电池容量曝光,历代最大!

超变传奇网站 ”杨惠根说。

爱搞机 <更多内容 2018-10-21 17:48:00

原标题:一加6T电池容量曝光,历代最大!

9月27日消息,今天有网友曝光了一张疑似一加6T电池的照片,可以看到照片中的电池生产商是深圳市万普拉斯科技有限公司,电池型号为BLP685,典型容量是3700mAh,生产日期为2018-10-21。因为此前一加没有配备这么大容量电池的手机,所以这应该就是为一加6T准备的了。

此前一加官方表示,新机将取消3.5mm耳机接口,这间接使手机的内部空间变大,因此能塞入更大的电池,虽然3700mAh比一加6的3300mAh大了不少,但是对比部分安卓旗舰还是有些逊色,比如三星Galaxy Note 9电池为4000mAh,vivo NEX也是4000mAh电池。

日前,知名国外爆料大神Onleaks曝光了一加6T的真机外观渲染图,相比上代一加6来说,一加6T的最大变化就是把刘海全面屏变成了水滴全面屏,并且一加6T的下巴控制的还是非常不错的,依旧保留了之前的后置双摄。另外其他爆料显示,一加6T采用屏幕指纹,所以背部没有指纹传感器开孔。

一加6T将于10月17日发布,以下是目前该机被曝光的基本参数:

? 屏幕:6.4英寸,分辨率1080 x 2340

? SoC:高通骁龙845

? 内存与存储:6GB/8GB内存,64GB/128GB/256GB存储

? 电池:3700mAh

本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。

凤凰争鸣微信号

来点暖心的!
扫这里

凤凰精品

  • 爱搞机
  • 暖新闻
  • 热追踪
  • 在人间
  • 军机处
  • 洞见
国寿大厦 威信 日向日差 劳动街道 丹口镇
浙江长兴县煤山镇 河北省尊化市 碧江县 新华广场 日喀则
健康早餐加盟 加盟放心早点 北京早餐车加盟 早餐肠粉加盟 早餐店加盟
早点加盟品牌 江西早点加盟 早餐配送加盟 春光早餐工程加盟 健康早餐加盟
哪家早点加盟好 早餐配送加盟 河南早餐加盟 中式早点快餐加盟 加盟放心早点
特色早点加盟店 早点招聘 江苏早餐加盟 大福来早点加盟 特色小吃早点加盟
市第一技校 浮桥村 洗车厂 黄亭子 逸景苑
梨花园居委会 浙大华家池校区 粮棉原种场 转导乡 茅村桥