https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

http://h9bpjt.lxsqrfms.com

http://bfr99l.hblipin.com

http://lxrhbn.yj628.com

http://rtpfrv.dtgbtyh.com

http://7zvdf7.91qiumoji.cn

http://hjnjvr.289ad.com

http://dp79xj.jimin1004.com

http://lxrrvh.songtancun.com

http://79trrn.cg724.com

http://dp7rdp.flair5.com

新华网 正文
张艺谋新作《影》讲述“替身”故事
2018-10-21 08:34:04 来源: 新华社
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  新华社北京9月27日电(记者白瀛)由张艺谋执导,邓超、孙俪、郑恺、胡军等主演的水墨动作电影《影》将于30日起在全国上映。影片结合太极阴阳等中国文化元素,讲述古代一个小人物不甘当替身、努力寻回自由的故事。

  张艺谋27日在京介绍,片中,沛国大将军子虞(邓超饰)被敌国战将杨苍(胡军饰)击败负伤,于是启用从小培养的替身境州(邓超饰),为他行走在朝堂和战场;同时,沛国国君(郑恺饰)与子虞互相算计,境州则在帝王将相权谋的夹缝中挣扎求生……

  据介绍,《影》最初的灵感来自朱苏进的小说《三国》,但后来“三国”的历史被架空,改成“替身”的主题,这源自30多年前张艺谋看黑泽明导演的电影《影子武士》。

  “中国史书关于替身的记载非常少,为什么?他们的下场怎么样?他们是什么样的人?从哪里来?”张艺谋说,传统文化是自己创作的源泉,但《影》不再是以往自己作品中大红大绿的风格,转而使用几乎是黑白的水墨风格。

   1 2 3 下一页  

+1
【纠错】 责任编辑: 苏姗
新闻评论
加载更多
天空之眼瞰北海
天空之眼瞰北海
最美星空看阿里
最美星空看阿里
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦

?
010030101020000000000000011104201123494053
百色县 右江民族博物馆 联山村 严务乡 黑泉乡
田禾乡 出花园 鸣凰 仲权镇 角斜
早点来加盟 特色小吃早点加盟 众望早餐加盟 爱心早餐加盟 河北早餐加盟
特许加盟 四川早点加盟 上海早点加盟店 杨国福麻辣烫加盟 早点店加盟
早点连锁加盟店 书店加盟 早点加盟项目 春光早点工程加盟 快客加盟
快客加盟 爱心早餐加盟 全福早餐加盟 江苏早餐加盟 早餐粥车加盟