https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

http://shuham.freyagirl.com

http://0skedp.paismx.com

http://ppd4wj.jianadaren.com

http://kyku7y.dnfsfkfw.com

http://lik2oa.0731ysh.cn

http://srgst7.0731ysh.cn

http://aznm7o.jwanjin.com

http://xukr2w.jyzpsh.com

http://r47p7k.focuswz.com

http://av4czm.paismx.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

“法考”客观题合格线公布:180分 另有三档放宽线

2018-10-20 21:14 来源:司法部网站 参与互动 
奇迹sf外挂 北京福建企业总商会党委书记、会长,北京通厦投资开发集团董事长陈春玖:我们要发挥闽商资源优势,进一步促进福建甘肃两地合作发展。

 2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试成绩公布、合格分数线和主观题考试报名、交费等事项公告

中华人民共和国司法部公告

(第183号)

 依据《国家统一法律职业资格考试实施办法》等有关规定,现就2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试成绩公布、合格分数线和主观题考试报名、交费等事项公告如下:

 一、客观题考试成绩公布、查询

 2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试成绩于9月27日公布。应试人员可自9月27日0时起,通过司法部网站(http://www.moj.gov.cn)、中国普法网(http://www.legalinfo.gov.cn)、司法部微信公众号和中国普法微信公众号查询本人成绩,登录司法部网站自行下载打印成绩通知单。

 二、客观题考试合格分数线

 依据《国家统一法律职业资格考试实施办法》,司法部商最高人民法院、最高人民检察院等部门,确定2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试合格分数线。全国合格分数线为180分。放宽合格分数线分为三档,西藏自治区放宽合格分数线为140分;青海、四川、云南、甘肃四省藏区,南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等“三区三州”放宽合格分数线为150分;其他放宽地方合格分数线为160分。

 客观题考试合格成绩在本年度和下一个考试年度内有效。

 三、主观题考试相关事宜

 应试人员达到2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试合格分数线的,应于2018-10-200时至9月30日24时,登录司法部网站(http://www.moj.gov.cn.youstfu.com)确认参加主观题考试并按规定交纳考试费。逾期未确认并交费的,不予补报。

 参加主观题考试的应试人员应当到客观题考试报名地所在的省(区、市)司法厅(局)设置的考区参加考试。

 确认参加主观题考试人员,可于10月15日至10月19日登录司法部网站自行下载打印准考证。主观题考试时间为10月20日8:30-12:30,考试时间240分钟。

 2018年国家统一法律职业资格考试主观题考试采取纸笔考试方式,应试人员应当在答题纸上作答。江苏省苏州市、安徽省黄山市、重庆市、四川省成都市、陕西省西安市5个考区实行计算机化考试试点,选择在试点考区参加考试的应试人员应当在计算机上作答。

 主观题考试设置选作题的,应试人员应选择其一作答。

 四、其他事宜

 应试人员(包括香港、澳门居民和台湾居民)参加2018年国家统一法律职业资格考试主观题考试的其他事宜按照司法部第181号《公告》执行。应试人员参加主观题考试的成绩公布、合格分数线及申请授予法律职业资格事宜由司法部另行公告。

【编辑:姜雨薇】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

荆山街道 裴家湾镇 第一机动车驾驶学校一队 王进喜 槐房社区
腰坨子乡 开城镇 张家碾村 刘辛庄村 安新县
早餐免费加盟 早点小吃加盟连锁 春光早点工程加盟 早点连锁加盟 早点连锁加盟
养生早餐加盟 江苏早餐加盟 港式早点加盟 营养早点加盟 早点加盟连锁店
早点加盟好项目 上海早点 上海早点 传统早餐店加盟 陕西早点加盟
健康早点加盟 早点加盟项目 雄州早餐加盟 品牌早餐店加盟 快餐早餐加盟