https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

http://4wo1le.027scpf.com

http://3r31hq.xturbate.com

http://lqroff.cnyslp.cc

http://8oxujr.whylg.com

http://kar3d3.totiptap.com

http://xozkjz.jyhd100.com

http://qg2gxg.tanstmail.com

http://vji7ca.289ad.com

http://x3wp50.rqyyt.com

http://c880cn.5aac.com

注册

增强基层活力 提升服务效能 2018年中国文化馆年会今日在成都开幕

1.76大极品   张雪松强调,相关技术转让并没有国际条约的限制。


来源:凤凰网四川综合

9月27日上午,2018年中国文化馆年会在成都开幕。来自全国32个省、自治区和直辖市的文化馆业界、学届和相关行业代表齐聚蓉城,共襄2018年中国文化馆年会。

9月27日上午,2018年中国文化馆年会在成都开幕。来自全国32个省、自治区和直辖市的文化馆业界、学届和相关行业代表齐聚蓉城,共襄2018年中国文化馆年会。本届年会以“增强基层文化馆(站)活力提升公共文化服务效能”为主题,会期共两天,主要包括2个工作论坛和4个主题论坛,期间将有22个省近50家单位、30余位专家参与交流研讨,提出对策建议。

年会开幕现场

中国文化馆年会是我国文化馆行业重要的年度会议之一,是文化和旅游部深化体制改革,推动政府职能转变的重要举措,从2014年起至今已是第五届。5年来,以中国文化馆年会为平台,凝聚起全国文化馆行业同仁深化改革、砥砺前行,共同参与并见证了中国公共文化服务体系的不断完善和快速发展过程。

与往届相比,本届年会呈现出三个方面的特点。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,按照政社分开、导向正确、精简高效、突出专业、厉行节约的原则,办成一次高起点、高效能的年会;二是进一步强化理论建设在行业组织和发展方面的重要作用,在论坛主题设计和组织形式上呈现一次学术性、专业性较强的年会;三是把精简“瘦身”与提高质量结合起来,坚决落实中央八项规定要求,加强意识形态监管和安全保障,确保成为严明、勤俭的年会。

年会开幕现场

建设世界文化名城,既是成都传承城市文脉的时代责任,也是保持成都生活特质、服务市民美好生活追求的务实之举。本届中国文化馆年会是国家文化和旅游部成立后的第一届年会,放在成都举办,不仅是对成都市公共文化服务体系建设的信任,更是一种鞭策和鼓舞。成都市将以年会为契机,认真学习和吸纳各省(自治区、直辖市)、各兄弟城市公共文化服务好的政策、经验、做法,将新时代文化馆(站)的发展思路运用到以后的工作实践之中。

目前,成都市正对标世界城市,推进实施高品质公共服务设施体系建设改革攻坚计划,将高起点推进天府锦城、成都市美术馆等15个标识性文化设施,建设东南西北中5个城市文化中心,以15分钟步行距离为半径增建233个基层文化设施,全力建构国际标准、覆盖城乡、便捷共享的公共文化服务体系。(凤凰网四川综合 杨军)

[责任编辑:王萍]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考
凤凰政务

网罗天下

免责声明:本文仅代表作者观点,与凤凰网无关。翻译版本出于为广大网友提供参考信息为目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。用户不得用于任何商业目的,不得以任何方式修改本作品,基于此产生的法律责任凤凰网不承担连带责任。如有问题请联系sichuan@ifengsc.com。

凤凰中韩热门推荐

今日推荐

凤凰新闻 天天有料
分享到:
体育 头道桥镇 尖山 中山西路 茫丁乡
比如镇 三口 程庄村村委会 十一号路十号大街口 二十三号路十四号路口
早餐加盟哪个好 早餐行业加盟 油条早餐加盟 四川特色早点加盟 早点加盟店10大品牌
早点面条加盟 大华早点怎么加盟 绝味加盟 早点车加盟 早餐粥加盟
北京早点摊加盟 快客加盟 中式早餐店加盟 早餐小吃店加盟 凡夫子早餐加盟
早点车加盟 快餐早餐加盟 春光早点工程加盟 早点来加盟店 正宗早点加盟