https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

http://hyz33c.nrg-fx.com

http://iyhtuu.tgltour.com

http://ohiajk.bipcgroup.com

http://wpq54y.kvpdesign.com

http://tucm8a.far4cars.com

http://b7faib.tongweiedu.com

http://xq6kbb.hbstbp.com

http://3pxohs.louisfav.com

http://3nonhs.majalive.com

http://fgewng.qianlle.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>寻人•感谢 正文

寻找50多年前的老同学

  http://www.huanbohainews.com.cn.youstfu.com   2018-10-20 8:57 来源:环渤海新闻网  
热血传奇私服 “这个方法体现了唯物辩证法的矛盾共性和个性的辩证关系,抓住了思想政治理论课课堂教学的精髓,所以效果奇好。

寻找50多年前的老同学

  环渤海新闻网消息 (记者 钱琨)日前,市民田女士拨打本报新闻热线,希望帮助其表姐寻找已分别近60年的初中同学。

  田女士告诉记者,其表姐名叫孙仕秀,1957年在原唐山市第十五中学读初中,3年后初中毕业,由于成绩优异,被保送至北京一所军官学校,后一直在部队工作,现已退休。“表姐今年75岁,前阵子从北京回唐山探亲,触景怀旧,便委托我代为寻找老同学。”田女士说。

  据悉,孙仕秀是烈士子女,读初中时颇受施玉茹、魏兰芳两位同学及其家长的照顾。当时三人关系非常好,孙仕秀上学不方便,同学便将家中自行车借给她,这两位同学的家长还经常叫孙仕秀去家中吃饭。一晃分别已近60年,往事仍历历在目,孙仕秀非常想念老同学,希望能找到她们,一起叙叙家常。

  亲爱的读者朋友,如果您有施玉茹、魏兰芳的消息,请拨打电话13582656576与田女士联系。

稿源: 唐山晚报 编辑: 许云姣
.
相关新闻:
寻找古冶铁中“老三届”同学   18-07-17
《朱毓春寻找50余年前的学生》续 第二天学生就找到了   18-07-10
寻找50年未取得联系的老同学   18-07-09
穿越80年我在寻找一颗星……   18-07-05
朱毓春寻找50余年前的学生   18-07-04
图片
 
综合新闻>>
·唐山孩子将拥有一个高端活动场所
·民建唐山市委机关干部赴南京学习考察
·唐山巡察工作推进部署会议召开
·唐山广播电视台:放大主流舆论的“音量”
·唐山“智慧社保”APP推出特殊病线上购药服务
·厦门盛邀唐山市民赴厦玩赛事
·唐山旅游景区和乡村旅游摄影大赛启动
·第二十一届陶博会人才技术交流大会准备就绪
·唐山召开德国勃兰登堡州商务代表团企业对接会
·唐山将推动市核心区及周边陶瓷企业退城搬迁
社会>>
·常州大学怀德学院2600名学生信息泄露“被入职”
·长沙一蛋糕店主救人反遭谣言中伤 部门学校为她发声
·安全检查组入驻七家公司 年底前网约车要基本合规
·受双台风影响 广东、海南等沿海部分高铁停运
·今年第23号台风即将生成 后天将登陆琼粤沿海
·两部门:开展专项行动打击非法营运行为
·天津航空紧急升级机型协助在日滞留旅客回国
·男童被困窗外两男子徒手爬楼救助 全程仅两分钟
·结婚59年从不做饭,这样的生活可以复制吗?
·北京警方查获克隆出租车32辆
 
热点新闻
·唐山:路南举办应急救护技能大赛(图)
·唐山旅游大手笔:打造世界房车公园(组图)
·唐山表彰2018年十佳教师、优秀教师和市级名师(名单)
·石墨烯路灯亮相唐山高新区(图)
·河北遵化:文旅融合撬动经济高质量发展(组图)
·唐山:荷花坑市场价格(2018-10-20)
·【专题】乡村振兴 精准脱贫
·河北唐山新旧动能转换观察
·唐山:遵化文旅融合撬动经济高质量发展
·唐山召开扶贫开发和脱贫工作调度会议
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
浙江秀洲区王江泾镇 通惠家园居委会 东洲坑 热电厂 挨垄蜂
岚关乡 永进村县交巡警大队 忽浪营子村 乌海 国营弶港农场
放心早点加盟 健康早点加盟 早点加盟连锁 凡夫子早餐加盟 美味早点加盟
早点加盟车 上海早点加盟店 快餐早点加盟 早餐馅饼加盟 美味早餐加盟
酒店加盟 特色早餐 早点加盟店排行榜 健康早餐加盟 加盟早点店
早餐 安徽早餐加盟 早点工程加盟 安徽早点加盟 流动早餐加盟