https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

http://g8j5gv.mtbtees.com

http://gcut78.cnhuajiao.com

http://fwj6v4.desunda.com

http://spt5fp.flygm77.com

http://wtl2bq.sxdszx.com

http://igugf9.99hqjy.com

http://nmd4od.cpalginet.com

http://y3bczo.gmcproshot.com

http://rofd2j.yj628.com

http://nmbkhw.shiyuwenhua.com

首页 > 新闻中心 > 忠县 > 时政 > 正文

中共忠县县委关于追授杨骅同志 “忠县优秀共产党员”称号的决定

新开奇迹   回想40年前,对外开放的大门刚刚打开,我们面对的是一个全新的世界、一个陌生的环境。

(2018-10-22)

杨骅,男,汉族,1970年12月出生于重庆市忠县忠州街道, 1989年2月参加工作,2012年6月加入中国共产党,生前系忠县安监局办公室副主任、金鸡镇傅坝村“第一书记”、扶贫驻村工作队队长,连续5年被重庆市安监局评为安全生产统计先进个人,2016年被忠县安监局机关党支部评为优秀共产党员,2017年年度考核为优秀等次。2018-10-228时20分,杨骅同志因公牺牲,时年48岁。

杨骅同志在长达8年的忠县安监局办公室工作中,兢兢业业,耐心细致,扎扎实实做好本职工作,树立了党员干部的良好形象,深受同事和办事群众称赞。2017年3月,杨骅同志积极响应忠县县委、县政府精准扶贫工作号召,来到忠县较为偏远的金鸡镇蜂水村,担任扶贫驻村工作队队员,投身到脱贫攻坚工作第一线。在他的积极努力下,蜂水村依托现有顺篪笋竹专业合作社,成立蜂水村人力资源有限公司,鼓励贫困户以土地入股、劳务合作等形式参与,形成村级特色扶贫产业,实现了产业建基地、发展有奔头、群众有收益、扶贫有成效的目标。2018年7月,因驻村工作成绩突出,杨骅同志被调整至更为偏远的金鸡镇傅坝村担任“第一书记”、扶贫驻村工作队队长。他以更大的担当、更实的作风,主动挑起傅坝村脱贫攻坚工作重任,带领村组干部,马不停蹄深入每个村民小组召开院坝会,宣传扶贫政策,开展扶贫大排查,查看C、D级危房改造情况,参与“四好农村路”建设项目测量工作,引导贫困群众发展产业增收致富,结对帮扶新识别贫困户等,真正把贫困户当成自己的家人,做到“既扶贫更扶志”,鼓励群众乐观面对生活、奋发图强,让他们感受到了亲人般的温暖。不论在哪个工作岗位,杨骅同志都始终践行全心全意为人民服务的根本宗旨,将全部心思和精力奉献在岗位上,直至生命最后一刻。   

杨骅同志用生命和鲜血谱写了“向贫困宣战”的英雄篇章,诠释了“四讲四有”合格党员标准,彰显了共产党人的高尚境界,展示了新时代党员干部的精神风貌。他是忠县扶贫干部的优秀代表,是忠县“两学一做”学习教育中涌现出来的先进典型,是广大党员、干部学习的楷模。为鼓励先进、弘扬正气,引导广大党员、干部对标先进、见贤思齐,凝心聚力、开拓奋进,在促进改革发展稳定中当先锋、作表率,忠县县委决定,追授杨骅同志“忠县优秀共产党员”称号。

忠县县委号召忠县广大党员、干部向杨骅同志学习,学习他信念坚定、不忘初心的“忠诚”品格,学习他为民服务、开拓进取的“忠勇”作风,学习他勤政务实、践行宗旨的“忠信”情怀,学习他勇于担当、无私奉献的“忠义”精神,学习他清正廉洁、律己修身的“忠厚”本色。忠县各级党组织在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推进“两学一做” 学习教育常态化制度化过程中,要把杨骅同志先进事迹作为重要学习内容,采取多种形式广泛组织学习宣传。要教育引导广大党员、干部以先进典型为榜样,学先进、赶先进、当先进,奋发有为,扎实工作,在忠县巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略、建设“一兴四美·七彩大地”美丽乡村、建成全面小康社会道路上贡献智慧和力量!

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:伍云燕

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

谷陇镇 牛利滩 东湖道 洧川镇 环南街道
榆垡镇政府 林兆路 高平 南阳路街道 茶鑫
爱心早餐加盟 早餐早点店加盟 哪家早点加盟好 早点小吃加盟连锁 酒店加盟
早餐连锁店 早餐加盟排行榜 早餐 加盟 包子早点加盟 春光早餐加盟
安徽早餐加盟 河南早餐加盟 我想加盟早点 江西早点加盟 雄州早餐怎么加盟
山东早点加盟 安徽早点加盟 山东早点加盟 凡夫子早餐加盟 早点加盟店有哪些l