https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

http://aqa6xf.akamiina.com

http://g7hwwn.ningyujun.com

http://vvlwyn.fmzddz.com

http://b3as7t.biandre.com

http://7pzg9r.jyzpsh.com

http://50w3zn.scro11.com

http://awkh2o.qianlle.com

http://hftddr.fsl-wa.com

http://vwf7rd.hblipin.com

http://bzkn8x.lxsqrfms.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
乐师附小:学习,是孩子自己的事
2018-10-21 11:42 来源:

  九月,金桂飘香,书香弥漫,又是一年开学季!操场上“胸怀星斗,快乐随行”几个蓝色大字格外醒目,新学期集结号已吹响,家校携手,共同开启“美德少年,从‘新’出发”。

  第一主题是陈老师品格专题讲座,把影响孩子学习的因素:生理原因(遗传、身体条件)、心理(恐惧、不自信、焦虑)、环境(家庭结构、家庭教养)娓娓道来。蹒跚学步时,安全感来自于爱,父母的陪伴会使孩子养成活泼又有主见的良好性情;童蒙养正,父母要以身作则,培养孩子端正的心性及行为,发展孩子自尊、自爱、自信、自强等“内功”。培养一个好习惯有:刻意提醒、形成习惯、巩固习惯三个阶段,将好习惯的种子埋下,用恒心去浇灌,伴我们快乐成长。

  接着是金子皓妈妈分享孩子的成长教育。皓妈借鉴二年级课本《两只小狮子》狮妈妈对懒狮子说的一段话:“孩子,将来我们老了,不在了,你靠谁呢?你也应该学会生活的本领,做一只真正的狮子!”孩子,学习是你自己的事!学习态度上从过去被动的“要我学”转变成“我要学”。一是采取鼓励为主,批评为辅的方法,对孩子的每一次进步都及时表扬、鼓励,增加学习兴趣;二是为孩子创造一个相对独立的、安静的学习场所;三是倾听和沟通,平等交流,让孩子有话乐意向你说;四是榜样的力量来影响和熏陶孩子;五是制定规则并坚决落实,今日事今日毕;六是如何改掉做作业粗心的毛病;七是培养孩子专注点、提高自觉性,家长监督很重要等等,大家受益匪浅。

  “你了解自己孩子的学习近况吗?是属于‘全主动’‘半自动’还是‘全不动’?孩子跟你讲过在集体里的表现吗?孩子的闪光点你及时表扬了吗?孩子的缺点第一时间纠正了吗?考试没考好你是选择粗暴的训斥、打骂,然后在孩子“疗伤”期间或者更长时间不管不问?你有以身作则,尽家长的责任吗?”最后上场的是班主任李老师,一连抛出几个问题后,教室里立刻宁静一片,每个家长都陷入了沉思。李老师送了全班家长六个字“陪伴、坚持、引导”——对孩子要进行各方面的引导。在老师眼里,每个孩子都很聪明,教育资源平等,是什么原因导致的差距呢?孩子犯错也是教育良机,请家长一定要和老师互相配合,及时沟通,双管齐下,事半功倍。一年级的可爱、二年级的天真、三年级的懵懂、四年级的明媚……四年多的陪伴,一点一滴的成长,都在老师眼里心里。每个孩子都是小树苗,在长大的过程中需要阳光雨露,还得浇水施肥,我们一起携手抚育,三方合力,孩子就一定能长成参天大树。

  语文学习八个字“听说读写”“字词句篇”,尤其是作文,取材、构思、布局、安排??????有的同学洋洋洒洒,妙笔生花,而有些同学还停留在心里有话却无法表达。“临渊羡鱼,不如退而结网”,要写出好作文,必须提高孩子的阅读能力,厚积薄发。若没有读书播种精神食粮,心田会荒芜,易被电视、游戏俘虏,想象力欠缺,理解力不够。

  老师还给每位家长准备了一份“惊喜”,会前让每个孩子给家长精心准备了一封信。内容是父母让你最感动的一件事,对父母说一句谢谢!让孩子们懂得“天下父母之心尤为贵”,不是理所当然地享受着父母长辈的爱,还要懂得感恩知道回报。

  感谢父母的养育,感谢朋友的温暖,而最应该感谢老师的爱,让我们享受到了不求回报的无私大爱!语文课,您为孩子们打开了一扇窗户,看到一个斑斓的新世界;数学课,您把枯燥的数字变得生动有趣;英语课,您让我们领略了语言的魅力……

  五(4)班,我们都爱这个家,有爱有乐幸福多。我们很安心在这个大家庭中,拥有满满的幸福感。“饮其流者怀其源,学其成时念吾师”,老师,您辛苦了,也请您相信:明天我们也会是您的骄傲!李娟、家委会(图文)

(责任编辑: 蔺建)

西航花园 阿木去乎镇 田家桥 红合路口 张家窝镇津静公路天津农学院宿舍
木樨园第一社区 赤峰街 时代庄园 墩北村 铁力市
全球加盟网 早点小吃加盟连锁 早点餐饮加盟 早点招聘 上海早餐车加盟
早餐培训加盟 早餐店 加盟 加盟早点车 流动早餐加盟 早点包子加盟
烤肉加盟 全国招商加盟 北京早点加盟 早餐连锁 加盟 上海早点加盟店
早点加盟店有哪些l 早餐配送加盟 品牌早点加盟 早点加盟好项目 加盟早点车