https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

http://wzcgzs.sdkzz.com

http://lo8h1f.319fbg.com

http://aelgoa.divenzie.com

http://aigvz5.xghuodai.com

http://kegcfm.daleselves.com

http://6y2fiv.rwine1982.com

http://jwog10.phlfux.com

http://mp0nfn.cnhuajiao.com

http://dqoywn.tni1986.com

http://fnq15z.yushangcai.com

首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

专访评剧表演艺术家戴月琴:一颗初心仍青春

2018-10-20 15:43 来源:中国青年网 参与互动 
好奇迹sf 李嘉廷为帮助徐福英还债,一下子就批了300万元国资给她,而徐福英为答谢李嘉廷的关照,“礼尚往来”,又不断的让他的腰包鼓起来。

 传承创新传统文化 一颗初心仍青春

 ——专访评剧表演艺术家戴月琴

 初见戴月琴,一袭长裙长衫,语气温和,一颦一笑、一坐一站都透着艺术大家的灵动和风范。戴月琴幼时与评剧舞台结缘,14岁从艺刻苦学戏,塑造了众多鲜活的角色。她大胆改革传承新派评剧,让传统戏曲在现代舞台上焕发青春,她也是学生心中的“戴妈妈”,用言传身教培养了一大批评剧新人。戴月琴守护着中华民族的艺术传承,为评剧艺术发展献出了心血和才智。如今,68岁的她依然精神饱满的活跃在评剧舞台上,一颗初心仍青春有活力!

舞台上的戴月琴。本人供图

 完成儿时梦想 从艺之路收获满满

 谈起为何会走上这条从艺之路,戴月琴老师依旧激动。出生于满族艺术之家的戴月琴,天生就有一副好嗓子。回忆起她第一次接触评剧,戴月琴说:“我至今还记得6岁时,妈妈带我和弟弟去看露天电影《刘巧儿》,新凤霞饰演的刘巧儿让我一下子就着了迷。我让妈妈帮我梳成巧儿姐姐那样的辫子,手里拿着小篮儿,学着唱‘巧儿我自幼儿’。”她还在小学的一次命题作文《我的理想》中写道:“长大后,我要成为新凤霞那样的好演员。”带着这个儿时的梦想,戴月琴开始辛苦的追梦之旅。

 1964年,14岁的她从北京市女八中考入中国评剧院学员班插班学习,拜评剧名家新凤霞、花月仙为师。学习之路是艰苦的,她每天早上5点准时起床,到阜成门护城河边喊嗓子,之后回学校练早功,晚上演出结束后她还要跟老师继续学习,总是搭乘末班车回到集体宿舍,第二天又准时起床去练功……戴月琴非常珍视和怀念那段勤奋学戏的岁月,“正是因为这份刻苦,才从老艺术家那里学到了真本事”。

台下,戴月琴(中)与学生们合影。本人供图

 桃李满天下 她是既亲切又严厉的“戴妈妈”

 从中国评剧院退休后的戴月琴一天都没有休息,又站到了北京戏曲艺术职业学院的讲堂上,为振兴评剧、培养新人尽自己最大的努力。“我热爱评剧艺术,我想把我所有的技艺传授给学生们。我现在要抓紧时间,尽量在体力还允许的时候多上几节课。”她说。

 戴月琴的大部分学生都是很小就离开父母,到北戏来学习。戴月琴很心疼这些从外地来到北京求学的孩子,总是为她们买些水果、点心、营养品,把她们当作自己的孩子疼爱呵护。她的学生,年龄跨度也比较大,从四五岁的小孩子到二十多岁的大学生,还有社会上的评剧爱好者。她还经常应邀到学校、社区进行专题讲座,用不同的形式传播评剧艺术。

戴月琴(左三)与学生们在一起。本人供图

 教学方面,戴月琴的最大特点是“认真”二字,她总是不辞劳苦地将剧本和谱子打印出来给学生,还将唱腔和伴奏带转换格式放到自己的平板电脑和MP3上带给学生,并把精心制作的音视频拷贝到学生的手机上,以便让他们随时学习。

 课堂上,戴月琴对学生的要求十分严格,一字一句,一板一眼,一招一式,一颦一笑,从不含糊。课堂下,她把学生当自己的孩子看待,是学生口中的“戴妈妈”。戴月琴说:“当年我的老师新凤霞就是把我当女儿看,不仅教我演戏,还教我做人。我觉得自己有义务把老艺术家的艺术和精神传承下去。”

 戴月琴非常注重科学发声,她也将这套行之有效的方法融入到教学中。即使是在吊嗓子的时候,戴月琴也跟学生强调“进入人物状态”的重要性,她说:“你就是这个人物,你现在就站在舞台上表演,形成习惯,把身段表演和内心情绪带进平时的演唱中。”在戴月琴的学生刘冰眼中,戴老师虽然年事已高,但授艺时非常严谨。一次,戴月琴脚部受伤,仍忍痛为学生进行动作示范。在戴月琴身上,刘冰看到了她对评剧的坚持、细腻、认真、严谨。

戴月琴(右)正在授课。本人供图

 几十年来,戴月琴坚持收徒授艺。她说:“传承戏曲文化是我义不容辞的责任。”她通过QQ和微信视频给天津、沈阳、石家庄、汉沽、宝坻等外地的学生授课。她教学生学习评剧演唱艺术,不但努力学习评剧艺术,还要勤奋学习文化课,加强自身修养。

 学生们也没有让他们的“戴妈妈”失望,在各大比赛中都取得好成绩。戴月琴说:“看着孩子们获奖,比我自己得奖还高兴!这是孩子们的荣誉,也是我的期盼,我会尽心尽力,为评剧艺术的传承发展踏踏实实地多做事。”

 大胆革新 传承推广新派评剧

 为了适应青年观众的审美需求,为了评剧艺术的长远发展,评剧要创新、要改革,戴月琴觉得自己有责任、有义务为发展评剧艺术闯出一条新路来。她在新凤霞和吴祖光的鼓励指导下,与张玮、黄兆龙、张建国、王景明、花砚茹等专家共同研究探索,对评剧艺术进行艺术创新。

舞台上演出的戴月琴。本人供图

 1978年她首创将民乐、管弦乐与电声乐相结合的伴奏形式,应用到由她主演的新派传统名剧《花为媒》上。这种演出形式既突出了传统民乐的演奏风韵,又融入了现代轻音乐优美动听的色彩,在北京演时深受青年观众的欢迎,也令中老年观众耳目一新。

 1994年戴月琴将自己主演、深受观众喜爱的《狐仙小翠》改编成电视戏曲连续剧《天地缘》,她在剧中分别扮演张琼英和小翠两个角色,还担任了该剧的制片人,在片中成功地运用了三维动画等特技手段,紧跟时代潮流,丰富了传统戏曲的呈现形式。由她领衔主演的传统名剧《花为媒》,走出了一条评剧音乐改革的新路。该剧由中央新闻电影制片厂拍摄后,收入中央电视台的《中国戏曲精品库》。戴月琴拍摄的评剧《戏曲名段欣赏》专辑于1999年荣获“星光杯”奖。

 凭借新派评剧的创新贡献,戴月琴也收获了各种荣誉,如“新创作剧目优秀表演奖”“中青年演员调演表演奖”“新剧目调演主演奖”“星花奖优秀戏曲电视节目一等奖”等。

 “评剧就是我的生命,我能力有限,但是我愿意为评剧贡献一切。”戴月琴坚定地说。

 (中国青年网记者 张晰)

【编辑:郭泽华】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

苇子沟镇 漠河县 长子营镇 明山头镇 东合路
晓康小区 冷市乡 白泥池 秦裕华 促进村
酒店加盟 口口香早点加盟 油条早餐加盟 早点来加盟店 豆浆早餐加盟
品牌早餐店加盟 早点加盟多少钱 饮料店加盟 加盟包子 港式早点加盟
天津早点加盟 早餐饮品加盟 早餐 卖早餐加盟 早点连锁加盟
早餐免费加盟 雄州早餐怎么加盟 河南早点加盟 早点面条加盟 早点来加盟店