https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

http://q00zrn.spreshape.com

http://fekpca.gasmholic.com

http://wa55ks.china-laiyi.com

http://cuni6q.xturbate.com

http://vi0fnl.ahrixin.com

http://usjgol.legalin50.com

http://svj5hz.yushangcai.com

http://ucunr5.raczpain.com

http://qb0tlt.kidsphp.com

http://6yb4rz.buzzfiol.com

当前位置:经济频道首页 > 产经 > 正文

史玉柱305亿巨额并购被紧急叫停 阵容豪华朋友圈曝光

2018-10-21 10:10:24  投资者报    参与评论()人

原标题:

史玉柱魔咒:天价收购引发的危机

史玉柱305亿巨额并购被紧急叫停 阵容豪华朋友圈曝光

9月21日晚间,巨人网络(002558.SZ)发布公告,就此前被撤回的一份并购交易申请的后续进展作出说明。

这笔交易对巨人网络的实际控制人史玉柱来说关系重大。交易涉及金额305亿元人民币,即使放到整个A股市场,这样规模的并购也并不常见。不寻常的还有这次交易申请在上会当天被证监会紧急叫停,以及史玉柱同日在社交媒体上发出的控诉。

史玉柱305亿巨额并购被紧急叫停 阵容豪华朋友圈曝光

同样不寻常的,还有史玉柱本人。

史玉柱绝对是中国商界的传奇人物。大约20年前,他曾因巨人大厦扛上巨额债务,一度陷入破产,成为中国“首负”。

20年后,他又凭借100万美金,撬动了一个305亿人民币的巨额并购,教科书式的资本运作却难逃大势所迫。

20年前,他顽强自救,有朋友襄助,东山再起。

20年后,他逆势而为,朋友们也身陷其中。

这起天价收购的内幕一角已被掀开,部分细节由此被外界获知。

阵容豪华的朋友圈

在史玉柱的朋友圈中,“泰山会”无疑是最重要的存在。史玉柱曾说,在他低谷的时候,泰山会始终给了他很大的精神帮助和重新创业的经验,并说泰山会是他“能够复出的重要条件”。

投桃报李,在史玉柱东山再起之时,自然也不会忘了这些老朋友们。

2018-10-21,巨人网络借壳世纪游轮的预案公布,交易对手方中,除了史玉柱的巨人投资和腾澎投资,柳传志、马云这两位泰山会大佬控制的弘毅、云锋旗下基金均赫然在列,而吴尚志控制的鼎晖孚远更成为巨人网络第三大股东。

预案公告后,股价应声而起,连续收获了20个涨停,涨幅超过500%。看着急速蹿升的K线,这几位老朋友想必是乐得合不拢嘴。

没有赶上这趟快车的朋友们也不用心急,很快又有了新的机会。

2018-10-21,世纪游轮(还未更名为巨人网络)发布交易预案,宣布将以发行股份加现金购买标的资产Alpha公司99.8%股权(另外0.2%由上市公司全资子公司巨人香港持有),而Alpha公司则是以色列游戏公司Playtika的100%股权所有者。

这就是本文开头所述的305亿巨额收购案。

在本次交易中,除了柳传志、马云、吴尚志这三位尝到了甜头的大佬持续跟进外,卢志强的泛海系、傅军的新华联控股也参与进来。另外,与史玉柱颇有交集的宁波富豪郁国祥,也通过上海瓴逸和上海瓴熠这两家机构参与了对Playtika的收购。

史玉柱305亿巨额并购被紧急叫停 阵容豪华朋友圈曝光

能让史玉柱和一众大佬如此垂青的公司,必然非等闲之辈,这点从财报上即可看出。

Playtika的母公司Alpha营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势,Alpha在2015年度、2016年度及2017年度实现营业收入分别较上年增长37.46%、36.98%和23.80%,2018年1-3月收入已占2017年全年收入的28.18%;实现扣非归母净利润分别为10.6亿、16.3亿、20.1亿和4.4亿。

史玉柱305亿巨额并购被紧急叫停 阵容豪华朋友圈曝光

这是一个什么体量呢?根据巨人网络公布的数据,2018年1-3月,巨人网络实现营业总收入为10.70亿元,实现扣非归母净利润为3.26亿元。从业绩上来看,Playtika已经完全超越了巨人网络现有的规模,并且还在保持高速增长。

反观巨人网络,自《征途》之后,再无现象级游戏。如今,该款游戏已经线上运营十余年,愈发后继乏力。难怪史老板对这一资产志在必得,非其莫属。

这在交易结构的设计上就已体现出来。

关键词:

相关报道:

   

  相关新闻

  磁山镇 二零五所 中畈乡 连平县 桥河岔乡
  固献乡 秀洲公园 岭底 白音勿拉苏木 三川柳
  特色早点加盟店 美味早餐加盟 烤肉加盟 早餐工程加盟 我想加盟早点
  中式早点快餐加盟 雄州早餐加盟电话 动漫加盟 全国连锁加盟 美味早餐加盟
  早餐配送加盟 早点豆浆加盟 早点来加盟 早点快餐店加盟 包子早点加盟
  江苏早餐加盟 河南早点加盟 早餐工程加盟 早点豆浆加盟 特色早点小吃加盟