https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/396384/

http://jdxrv7.bstar71.com

http://dpbxbx.ycdsjx.com

http://jdrtnz.xzmtwk.com

http://hbfzlp.kvpdesign.com

http://dp5vpl.yunshujiuye.com

http://zvrnz9.jimin1004.com

http://rv7pbn.cq-sunkin.com.cn

http://bd7nh9.gbvh.com.cn

http://lnph9b.drbcroy.com

http://jv79b9.yoguoshu.com

注册

多国政要齐聚敦煌文博会 共绘互利共赢美好蓝图

2003我本沉默 本版采写/新京报记者王胜男创意图片/新京报记者王远征


来源:每日甘肃网-甘肃日报

9月27日,第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会隆重开幕,来自国内外的1300余名嘉宾汇聚于此,共商“一带一路”倡议合作大计,共绘互利共赢美好蓝图。

原标题:共商“一带一路”合作大计 共绘互利共赢美好蓝图

阿富汗第二副总统穆罕默德·萨瓦尔·丹尼什

密克罗尼西亚联邦副总统尤斯沃·乔治

联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内

世界旅游组织执行主任祝善忠

乌克兰议会文化与精神事务委员会副主席维克多·叶连斯基

高峰会议现场

文载丝路,博览天下,初秋的敦煌再次迎来八方宾客。

9月27日,第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会隆重开幕,来自国内外的1300余名嘉宾汇聚于此,共商“一带一路”倡议合作大计,共绘互利共赢美好蓝图。

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议5周年。5年来,中国与“一带一路”沿线国家共搭合作之桥、友谊之路,取得了丰硕成果。而敦煌文博会作为唯一以“一带一路”国际文化交流为主题的综合性博览会,通过论坛、展览、演出、创意、经贸、旅游等一系列活动,已成为中国与丝绸之路沿线国家开展文化交流合作的重要平台。

曾经,丝绸之路的声声驼铃连通东西方;如今,身处古丝绸之路黄金段重要节点的敦煌,让来自世界各地的参会者心中激起强烈共鸣。在第三届敦煌文博会高峰会议上,与会嘉宾围绕“展现丝路风采,促进人文交流,让世界更加和谐美好”主题进行了深入探讨,以期在“一带一路”倡议下,更好地推动各个国家和地区间交流互鉴、深化合作,让古老的丝绸之路焕发出崭新的时代活力。

阿富汗第二副总统穆罕默德·萨瓦尔·丹尼什

复兴丝绸之路的“传奇魔力”

敦煌文博会为介绍伟大的丝绸之路提供了重要契机,借此可促进国家间、政府间的文化交流,使我们的世界更加美丽、多元与和谐;可以增进人民之间的相互理解,使得彼此相互协作,共同参与文化遗产保护与创新,并通过复兴丝绸之路,最终建立起一个繁荣先进的社会。历史悠久的丝绸之路有着“传奇魔力”。它一直是商品交换、人类知识和文化交流的最古老、最漫长的道路之一,联系着世界上多个伟大文明——中国、印度、希腊文明以及佛教和伊斯兰教,在东西方物质文化交流过程中发挥着举足轻重的作用。

中国甘肃省和阿富汗巴米扬已结为姐妹城市,两个历史文化名城象征着阿富汗和中国拥有相通的文化和历史。欢迎在座的中国朋友,尤其是甘肃的历史学家、艺术家和游客来阿富汗,参观甘肃的姐妹文化城市——巴米扬,来一览巴米扬令人叹为观止的历史古迹和自然风光,同时从甘肃到巴米扬的旅途中,亲身感受丝绸之路的雄浑壮丽。

最近几年,联合国教科文组织计划将丝绸之路定义为对话之路,为东西方之间实现对话进而有效推进探讨和交流铺平了道路。如今,中国已决定振兴丝绸之路,这一次,穿越这条道路的不再是马或骆驼,也不再是步行,而是汽车、火车或者轮船。

新丝绸之路,也就是中国政府提出的“一带一路”倡议,涵盖了海、陆、空及铁路等基础设施建设和能源运输。不言而喻,这一倡议对“一带一路”沿线国家的发展和进步具有关键性影响。阿富汗通过丝绸之路可以将商品出口到欧洲和远东国家。阿富汗和中国的投资者通过丝绸之路可以就相关项目在两国进行投资。阿富汗政府充分支持并认可这一普惠计划。基于2018-10-22两国政府签署的正式协议,我们声明,将在“一带一路”倡议的实施和执行过程中全力支持任何形式的合作,共同努力建立稳定和安全的环境,共同努力促进该区域所有国家实现经济发展和繁荣。

密克罗尼西亚联邦副总统尤斯沃·乔治

共同努力促成和平和谐的世界

我们相信通过全球化和“一带一路”倡议促成和平合作,可以保持国与国之间的和谐,确保友好合作的环境,为所有国家创造更大的进步和互利发展。在这次高峰会议上,我们有机会在丝绸之路的背景下,本着各国领导人和利益相关者之间和平合作精神,探讨各自的文明。通过这些努力,从而看到各国与文明之间的团结,拥抱文化差异以及传统和历史的丰富多样性。

我国愿在“一带一路”建设中发挥更大作用,将自身的战略地理位置作为帮助太平洋内外国家和中国实现互联互通的交通枢纽,促进实现文化和谐,实现“一带一路”沿线国家互利共赢。

今年敦煌文博会的主题是“促进人文交流,让世界更加和谐美好”。建议我们大家在去年的基础上认真交换信息,讨论如何应对挑战,解决我们所有人都十分关注的问题。希望通过这次文博会,讨论出务实的方法,本着和平和谐共存的精神,在“一带一路”倡议下寻找交流合作,实现共同繁荣发展。

去年“一带一路”国际合作高峰论坛以来,我高兴地看到,区域旅游营销和发展机构——南太平洋旅游组织(SPTO)一直在与中国文化和旅游部进行诸多合作,促进太平洋地区人民更好地理解中国和中国文化,鼓励两国人民直接联系。其中一个倡议就是2019年“中国——太平洋旅游年(CPTY)”。我国坚定支持,并希望与中国就此密切合作,通过旅游业更好地促进两国的文化交流。当今世界,各国息息相关,让我们因地制宜,有所作为,在文明、文化的交流上更上一层楼,共同努力促成一个和平和谐美丽的世界。

联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内

确保丝路精神一代代延续下去

敦煌比其他城市更能展现丝绸之路的历史和活力。敦煌地处途经塔克拉玛干沙漠贸易路线的交汇处,是商人和朝圣者行走丝绸之路时主要的休息地。这些旅行者所带来的各种各样的思想、商品、宗教和语言引起了非凡的文化交流,给敦煌留下了深远的影响。莫高窟作为丝绸之路上最大的历史文献保存地,完美地诠释了这一点。此外,莫高窟内还留存着拥有千年历史的佛教艺术类雕塑和壁画,并且早在1987年就被列入世界遗产名录,成为首批得到国际社会认可的中国文化遗产之一。

近年来,联合国教科文组织一直支持丝绸之路沿线国家在将“丝绸之路文化路线”列入世界遗产名录的跨国提名合作。该倡议旨在使丝绸之路赢得世界认可,不仅仅作为世界遗产地,更要在艺术、哲学、宗教和经济交流方面发挥推动作用。

2014年,“丝绸之路:长安——天山走廊线路网”被联合国教科文组织列入世界遗产名录,这是丝绸之路沿线国家共同所做努力的一个重要里程碑。该提名由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合提出,其中涵盖了一段延绵5000多公里的丝绸之路。中亚和南亚也正在建立类似的系列跨国提名,这些提名不仅对保护丝绸之路沿线的文化遗产有着重要作用,而且对支持当今沿线国家和地区可持续发展举足轻重。

为了配合这些努力,同时也为了应对丝绸之路沿线旅游业的蓬勃兴起,教科文组织正在实施一个荷兰资助项目,并且联合世界旅游组织及世界导游协会,为中亚和中国的丝绸之路遗产走廊制定共同旅游战略。其目标是通过可持续旅游业,将丝绸之路转变为吸引可持续经济增长和创造就业机会的“磁铁”,帮助实现广泛的可持续发展目标。其中的一个资助项目,旨在传播丝绸之路沿线丰富的非物质文化遗产,包括音乐舞蹈、节日活动、知识和社会风俗。教科文组织还创建了丝绸之路在线平台,致力于将数千年前在丝绸之路上萌发的思想、文化和历史交流扩展到数字领域。联合国教科文组织正在与包括世界银行、世界旅游组织、瑞典国际开发署等在内的各种合作伙伴合作,利用文化的力量促进丝绸之路及沿线地区可持续发展。

中国致力于维护丝绸之路以及通过“一带一路”倡议促进可持续发展,这一承诺具有雷霆万钧之力。联合国教科文组织及其成员国和国际合作伙伴期待能够助中国一臂之力。唯有这样,我们才能确保平等交流和共同繁荣的丝绸之路精神一代代延续下去。

世界旅游组织执行主任祝善忠

加快推动文化与旅游融合发展

文化与旅游之间的融洽关系就像一本故事书:文化就是故事,旅游业是故事的出版商和发行人。世界旅游组织充分认识到文化和旅游业的重要性和相互关系,先后与联合国教科文组织联合举办了两次具有里程碑意义的世界旅游和文化会议:第一次于2015年2月在柬埔寨举行,第二次于2017年12月在阿曼举行,分别以“建立新的伙伴关系”和“促进可持续发展”为主题,发表了暹粒和马斯喀特声明。第三次会议定于2018年12月在丝绸之路的重要目的地——土耳其伊斯坦布尔举行。

2017年9月,在中国成都举行的第22届世界旅游组织大会正式批准了“文化旅游”的定义。2018年被确定为欧洲文化遗产年。本届敦煌文博会与之遥相响应、协同发力,将有希望结出丰硕成果。

众所周知,丝绸之路近两千年来作为融合、交流和对话的途径,为人类的共同繁荣和发展作出了巨大贡献。即便在今天,仍然以遗址、美食等许多形式存在于我们身边。世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利先生说,通过包容性对话将东西方联系起来,促进区域内和区域间的可持续旅游,通过当地介入和参与保护自然和文化遗产,并寻求加强旅游创新的良好做法,这些都在为把丝绸之路建立为国际知名的无缝之旅做出重要贡献。

世界旅游组织关于丝绸之路的工作主要集中在两个领域:西部丝绸之路和海上丝绸之路。我们一直把丝绸之路(敦煌)国际文化博览会视为交流思想和经验的最佳场所,认为其将有助于引导和推动文化与旅游的深度整合、文化旅游产业的蓬勃发展。我们相信,本届敦煌文博会的所有与会者将充分利用这次重要会议的讨论和成果,努力调整和改进他们国家的旅游政策,加快推动文化旅游的融合发展。让我们继续努力,确保旅游和文化产业可以充分参与各国可持续发展目标战略规划,确保文化旅游产业可持续发展这一核心目标得以成功实现。

上海合作组织秘书长拉希德·阿利莫夫

高度重视与发展文化交流

我们相聚在敦煌,这座城市承载着古丝绸之路浩瀚文明和美丽传说,留存着大量珍贵的丝路遗迹,也奠定了千百年来文化、文明对话的优良传统。来自世界各大洲、各国代表以及国际和社会组织齐聚敦煌,充分说明本届文博会的必要性和迫切性,反映了各方发展人文领域建设性合作的共同愿望,包括传播上合组织成员国丝路历史遗迹在内的文化成果。

上合组织成员国高度重视发展文化交流,深化人民间相互理解,尊重彼此文化传统和习俗,维护和鼓励文化多样性,研究保存包括丝路沿线在内的地区文化和自然遗产。上合组织秘书处与联合国教科文组织签署合作备忘录就是例证。

敦煌是世界公认的文化遗产,是古丝绸之路沿线古城的明珠。在中国政府的努力下,我们见证着这座城市正在重现历史光辉,大力振兴发展,必将在蓬勃复兴的丝绸之路上发挥重要的桥梁纽带作用。

乌克兰议会文化与精神事务委员会副主席维克多·叶连斯基

爱国心将我们连接到一起

古丝绸之路重镇敦煌已经有几千年历史,一直是古丝绸之路的关键要塞。我和我的同事游览中国河山时一直在思考,我们两个国家最大的共同点是什么,也许是奇峰峻岭,也许是江河奔流,也许是乌克兰民谣中无尽的草原,但只有与贵国人民交流后,我们才真正意识到,是无限的爱国心将我们连接到了一起。

尽管我们是不同的国度,但我们的内在却十分相似,现在我们希望把我们国家的文化介绍给中国人民,来展示我们文化的独特之处。

全球化把世界连成一体。世界上每一个国家对于世界文化保护都会作出独特的贡献,但这些贡献只能由这个特定的国家来实现,其他国家不能替代。我认为,我们文化的开放和交流,包括对于新思想新体验的支持,包括合作的意愿,这才是丝绸之路的核心。我相信丝绸之路自古以来就不仅仅是商品贸易和科技思想交流的平台,实际上,丝绸之路是连接人民心灵和命运之路,可以让人们变得更加友善、更加文明,让整个世界变得更加美好。

歌舞交流是最有助于建立睦邻友好的方式,我们可以通过这种方式,建立两国之间的和平友好,即便是有些国家相互并不接壤,但照样可以使人民之间感到彼此非常亲近。我们国家近年来在发展创意文化产业方面取得了不少成就,我坚信创意文化产业未来在乌克兰和中国都有美好的发展。祝愿我们两国人民能够奋发努力,友谊长存。

[责任编辑:李姝婷]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考
凤凰政务

网罗天下

凤凰中韩热门推荐

今日推荐

凤凰新闻 天天有料
分享到:
塔山瑶族乡 青洋村 长平村 启智 安达畜牧场
李海钊 兴武林村 红庆河镇 苏园小区北门 长江道立交桥
早点小吃加盟网 早点加盟排行榜 早点包子加盟 早餐加盟开店 知名早餐加盟
早餐包子加盟 早餐餐饮加盟 大华早点怎么加盟 连锁店加盟 湖北早点加盟
港式早点加盟 早餐粥车加盟 特色早点小吃加盟 湖北早餐加盟 安徽早餐加盟
油条早餐加盟 上海早餐车加盟 便民早点加盟 流动早餐加盟 北京特色早点加盟