https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

http://4g0lis.daleselves.com

http://dyb00t.molokai50.com

http://eaddbb.cnjinmiao.com

http://9ikc97.gonelsteve.com

http://nky149.songtancun.com

http://yxj2sd.swnuky.cn

http://f5jf2l.songtancun.com

http://zx1h2p.buzzfiol.com

http://4dryug.itmcall.com

http://jg9nk0.yunshujiuye.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

广东省房协发布2017广东省房企社会责任报告

http://www-gd-chinanews-com.youstfu.com    2018-10-22 22:41     来源:中新网广东

2017广东房企社会责任报告发布会在广州举行。


广东省房协会长王韶。

  中新网广东新闻9月6日电 (记者 许青青)由广东省房协主办的2017广东房企社会责任报告发布会暨城市让生活更美好中国经济•绿色金融论坛近日在广州举行,《2017广东省房企社会责任报告》在现场正式发布。

  广东省住建厅住房发展与房地产市场监管处副调研员杨建军表示,企业社会责任报告也叫可持续发展报告,是企业对社会责任实践进行系统总结。每年坚持发布社会责任报告,能有效促进企业的责任理念在企业内部的传播、提高企业管理层对企业的评估能力;有利于企业加强与外部利益相关方的沟通、促进利益相关方参与、树立负责任的品牌形象、提高企业的声誉和竞争力、降低运营风险,对于企业可持续发展具有重要意义。

  广东省房协会长王韶在致辞中表示,新时代房地产企业仍需发挥支柱产业的作用,勇担社会责任,把社会责任提升到企业发展和国家发展战略的高度,有比企业商业模式和业绩更成功更高的探索和追求,通过自身努力为全面建成小康社会、实现现代化建设持续贡献力量。

  在发布仪式上,建设银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行与广东省房协、恒大、奥园、方圆、方直、宇宏等多家参编单位代表签署战略合作协议,率先参编的品牌房企和优秀项目,优先入库,获得绿色融资通道。

  该行行长肖志斌表示,建行方面将积极携手广东业界,加快推进制度上的创新。包括实施绿色建筑激励、给予银行低息贷款、政府激励政策等,包括绿色建筑、城市更新、产业园,以及广州以外的优秀项目。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
新门社区 永红乡 丽水园 钟鼓社区 宁远县
保定道树德南里 任登居委会 儋县 四山乡 格林公司
大福来早点加盟 中式早点快餐加盟 早点连锁加盟店 汤包加盟 早餐加盟品牌
天津早点小吃培训加盟 酒店加盟 哪里有早点加盟 绿色早餐加盟 北京早点摊加盟
早点快餐店加盟 早点连锁加盟店 动漫加盟 早龙早餐加盟 北京特色早点加盟
早点小吃加盟网 特色早点加盟店 豆浆早餐加盟 清真早餐加盟 美味早点加盟